Zdeněk Bezecný

Popis subjektu

Publikační činnost:Monografie:

Dáma z rajského ostrova (Sidonie Nádherná a její svět), Mladá fronta, Praha 2000, 252 s. (spoluautor R. Sak)

Sidonie Nádherná z Borutína a její přátelé. K 50. výročí úmrtí Sidonie Nádherné, Praha 2001 (spoluautor R. Sak a V. Streit)

Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, České Budějovice 2005 (= Monographia historica 5).

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II: Život všední i sváteční, Pardubice 2005 (spoluautoři M. Lenderová, M. Macková, T. Jiránek).Kvalifikační práce:

Životní styl šlechty v druhé polovině devatenáctého a na počátku dvacátého století, Brno 2002 (disertační práce obhájená na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity).Uspořádání vědeckých sborníků:

Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka, České Budějovice 2003 (spolueditoři M. Lenderová a J. Kubeš).Kapitoly v knize

Buquoyský chudinský institut, in: Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život, Praha 2006, s. 57.

Dědicové ve století zakladatelů. Utváření rodové paměti Schwarzenbergů v období historismu, in: Václav Bůžek - Pavel Král, Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 209-218.

Počátky rekonstrukce bývalého kláštera ve Zlaté Koruně v letech 1907-1914, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny, památky, lidé, České Budějovice 2007, s. 347-357.

Hesla: Clam-Martinicové, Colloredo-Mannsfeldové; Chotková z Chotkova a Vojína Žofie; Mladotové ze Solopysk; Rothschildové; Schönbornové; Schönborn Bedřich; Schönborn František; Schönborn Vojtěch; Schwarzenberg Bedřich; Schwarzenberg Felix; Schwarzenberg Karel; Thun-Hohensteinové; Thun-Hohenstein František; Thun-Hohenstein Leopold Leo; Thun-Hohenstein Josef Matyáš; Thurn-Taxisové;Thurn-Taxis Rudolf, in: Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii, Praha 2008, s. 46-47, 156, 265-266, 368, 391-393, 452-453.

Poslední lancknecht, in: M. Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 415-423.

Schwarzenbergiana rediviva, in: M. Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 13-17 (spoluautoři M. Gaži, M. C. Putna).

Starý obránce starých práv, in: Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl (edd.), Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti?, Praha 2009, s. 65-69.Vědecké studie:

Karel V. ze Schwarzenberku (Životní styl šlechtice přelomu 19. a 20. století), Opera historica 4, 1995, s. 281-295.

Český šlechtic Ferdinand Hildprandt, Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 214-216.

Vážený pane barone... Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities 3, 1997, s. 201-205.

Šlechtici v občanské době. Studie k sociálním dějinám 19. století 7, 1997, s. 92-97.

Šlechta a umění v 2. polovině 19. století, in: Umění a veřejnost v 19. století. Sborník příspěvků ze symposia pořádaného 7. a 8. března 1996 ve státní knihovně v Plzni, Plzeň 1998, s. 105-110.

Bývalí poddaní a bývalá vrchnost. (K postavení orlických Schwarzenbergů ve venkovské společnosti v druhé polovině 19. a na začátku 20. století), in: Studie k sociálním dějinám 1, 1998, s. 9-22.

Šlechtic a sedlák. (Dopisy Alfonse Šťastného z Padařova Karlu IV. ze Schwarzen-bergu), Jihočeský sborník historický 66-67, 1997-1998, s. 128-133.

Česká šlechta a salony v druhé polovině 19. století. In: Salony v české kultuře 19. století, KLP-Koniasch Latin Press, Praha 1999, s. 201-207.

Sňatky české šlechty ve druhé polovině 19. století. In: Sex a tabu v české kultuře 19. století, Academia, Praha 1999, s. 88-93.

Z Květova do Clevelandu, Estetika 36, 1999, s. 67-71.

Proměny elit v Čechách 1780-1914, Studie k sociálním dějinám 3, Ústav sociálních a hospodářských dějin UK Praha, 1999, s. 35-39. (Spoluautor M. Lenderová)

Zrod šlechtičny (původ a výchova baronky Sidonie Nádherné z Borutína), Studie k sociálním dějinám 4, Ústav hospodářských a sociálních dějin UK Praha, 1999, s. 117-134.

Šlechtic ve velké válce. In: První světová válka a česká společnost, Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999, s. 12-16.

Zrod šlechtičny (Původ a výchova baronky Sidonie Nádherné z Borutína), Studie k sociálním dějinám 4, Ústav sociálních a hospodářských dějin UK Praha, 1999, s. 117-134.

Schwarzenbergové a jejich Orlík v 19. století, Jihočeský sborník historický 68, 1999, s. 129-146.

Sidi a Mary (Přátelství Sidonie Nádherné a Marie Dobřenské), Sborník prací východočeských archivů 8, 2000, s. 174-178.

Politické názory Karla IV. ze Schwarzenbergu (1859-1913), in: Úloha osobnosti v dějinách politických stran, Katedra politologie a evropských studií FF UP, Olomouc 2000, s. 75-79.

Cesty Karla IV. ze Schwarzenbergu (1859-1913), Scientific Papers of University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities 3, 2000, s. 77-82.

Ke stykům Alfonse Šťastného s knížaty ze Schwarzenbergu, in: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, s. 67-72.

Smrt šlechtice, in: Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001, s. 260-266.

Myšlenkový svět šlechtičny na přelomu 19. a 20. století, in: Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 247-251.

Příliš uzavřená společnost, in: Kateřina Bláhová (ed.), Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002, s. 116-121.

Marie Anna ze Schwarzenbergu, in: Milena Lenderová a kolektiv, Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 155-164.

Vzdělané a emancipované aristokratky, Práce z dějin vědy 3, 2002, s. 227-228.

Dětství, mládí a výchova Karla IV. ze Schwarzenbergu, in: T. Jiránek - J. Kubeš (edd.), Dítě a dětství napříč staletími, Pardubice 2003, s. 67-72.

Karel IV. ze Schwarzenbergu. Život šlechtice v devatenáctém století, in: M. Lenderová - Z. Bezecný - J. Kubeš (edd.), Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka, České Budějovice 2003, s. 93-101.

Místo českého jazyka ve vzdělání šlechty v 2. polovině 19. století, in: H. Binder - B. Křivohlavá - L. Velek (edd.), Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha 2003 (= Práce z dějin vědy 11), s. 557-562.

"Němci nebojí se nikoho mimo Boha a prince Schwarzenberga" (Bedřich ze Schwarzenbergu a volby do říšské rady v roce 1897), Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 70-80.

Několik poznámek k proměnám elit, in: M. Lenderová - Z. Bezecný - J. Kubeš (edd.), Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka, České Budějovice 2003, s. 17-42 (spoluautorka M. Lenderová).

Robert Sak - příběh historika, Zpravodaj Historického klubu 14, 2003, s. 84-85.

Šlechta a církev v druhé polovině 19. století, in: Z. Hojda - R. Prahl (edd.), Bůh a bohové v české kultuře 19. století. Církev, náboženství a spiritualita v českém 19. století, Praha 2003, s. 186-191.

Karl IV. zu Schwarzenberg. Das Leben eines Adeligen im 19. Jahrhundert, Etudes Danubiennes 19, 2003, s. 95-103.

O kněžně na pohovce, in: T. Petrasová - H. Lorenzová, Biedermeier v českých zemích, Praha 2004, s. 88-92.

Akademie hraběte Straky - pokus o český Eton?, in: Kateřina Bláhová - Václav Petrbok (edd.), Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha 2005, s. 145-149.

Jaroslav Goll a orličtí Schwarzenbergové, in: Bohumil Jiroušek - Josef Blüml - Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 647-656.

Die Akademie des Grafen Straka in Prag, in: Ivo Cerman - Luboš Velek (edd.), Adelige Ausbilgung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen (= Studien zum Mitteleuropäischen Adel 1), München 2006, s. 169-174.

Katolický český národ v představách české šlechty ve druhé polovině 19. století, in: Kristýna Kaiserová - Martin Veselý (edd.), Národ místo boha v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2006, s. 92-97.

Podnikatel šlechticem, in: Taťana Petrasová - Hana Lorenzová (edd.), Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století (Úředník a podnikatel), Praha 2007, s. 271-277.

Šlechtická korespondence jako pramen v gender history, K. Čadková - M. Lenderová - J. Stráníková (edd.), Tzv. dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 525-533.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: Mgr. Zdeněk Bezecný Ph.D.
Telefon: +420 387 774 821
E-mail: bezecny@ff.jcu.cz
Webové stránky: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/bezecny.php
Poznámky: Vedoucí oddělení nových a nejnovějších dějin Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura
  • Teoretik/kritik | Výtvarné umění

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist