Václav Bůžek

Popis subjektu

Publikační činnost:Monografie:

Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989.

Rytíři renesančních Čech, Praha 1995, 159 s.

Kulturen an der Grenze, Wien 1995, 366 s. (spolueditor)

Baroko v Českém Krumlově, Třeboň 1995, 40 s. (spolueditor)

Historický atlas měst České republiky - svazek 3 (České Budějovice), Praha - České Budějovice 1996, spoluautor textu, 15 s.

Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, 240 s.

Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha, Mladá fronta 1997, 320 s. (spoluautor J. Hrdlička a kol.)

Historický atlas měst České republiky. Svazek 11 - Český Krumlov, Praha 2002 (spoluautoři Jiří Dvořák, Miroslav Novotný a Robert Šimůnek).

Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002 (spoluautoři Josef Hrdlička, Pavel Král a Zdeněk Vybíral).

Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006 (= Monographia historica 7).Středoškolská učebnice:

Měšťanské domácnosti na jihu Čech v renesanční a barokní době. In: Pohledy do jihočeské minulosti, Praha, Informatorium 1997, s.30-42.Autorský podíl na kolektivních dílech:

Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren (edd. J. Bahlcke, W. Eberhard, M. Polívka), Stuttgart, Alfred Kröner Verlag 1998, autor a spoluautor hesel na s. 46-51, 53-57, 102, 142, 145-146, 164-166, 171, 193, 195-196, 245-248, 265-266, 302, 379, 381-382, 418, 440, 452-453, 466, 502, 518-519, 524-525, 561, 577, 600, 640, 655, 671-672 (spoluautor některých hesel J. Grulich).

Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 80-87, 276-279.

Doba předbělohorská (1526-1617), in: Kronika českých zemí, Fortuna Print, Praha 1999, s. 257-305. (Spoluautoři J. Pánek a P. Vorel)

Člověk českého raného novověku, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 9-53 (spoluautoři Pavel Král, Zdeněk Vybíral).

Urozenec, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 79-110.

Der Adel an der böhmisch-bayerischen Grenze zu Beginn der Neuzeit, in: Robert Luft und Ludwig Eiber (Hg.), Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, München 2007, s. 85-106.

Paměť v heraldické výzdobě předmětů hmotné kultury šlechtických sídel 16. a 17. století, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 37-57.

Nach dem Weißen Berg. Selbstreflexion und Selbststilisierung des Adels der Böhmischen Länder im 17. Jahrhundert, in: Martin Wrede und Horst Carl (Hrsg.), Zwischen Schande und Ehre. Erinnerungsbrüche und die Kontinuität des Hauses. Legitimationsmuster und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch und Krise, Mainz 2007, Verlag Philipp von Zabern (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, Beiheft 73), s. 269-285.

Přípitek ve společnosti raného novověku, in: Martin Nodl - Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007, Argo, s. 189-213.

Der festliche Einzug Ferdinands I. in Prag am 8. November 1558, in: Friedrich Edelmayer, Martina Fuchs, Georg Heilingsetzer und Peter Rauscher (Hrsg.), Plus ultra. Die Welt der Neuzeit. Festschrift für Alfred Kohler zum 65. Geburtstag, Münster 2008, Aschendorff Verlag, s. 289-304.

Der Adel im böhmisch-sächsischen Grenzraum zu Beginn der Neuzeit, in: Martina Schattkowsky (Hg.), Die Familie von Bünau. Adelsherrschaften in Sachsen und Böhmen vom Mittelalter bis zur Neuzeit, Leipzig 2008, Leipziger Universitätsverlag, s. 73-94 (= Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, Band 27).

Wien aus der Sicht der böhmischen Adeligen um die Mitte des 16. Jahrhunderts, in: Martin Scheutz - Vlasta Valeš (Hrsg.), Wien und seine WienerInnen. Ein historischer Streifzug durch Wien über die Jahrhunderte. Festschrift für Karl Vocelka zum 60. Geburtstag, Wien-Köln-Weimar 2008, Böhlau Verlag, s. 47-63.

Der Heilige Stuhl und die böhmischen Länder während des Pontifikats Pauls V., in: Alexander Koller (Hg.), Die Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605-1621), Tübingen 2008, Max Niemeyer Verlag, s. 121-141 (= Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Band 115).

Obraz konfliktu papeže a benátského dóžete z let 1606 až 1607 v očích české a moravské šlechty, in: Pavel B. Kůrka - Jaroslav Pánek - Miloslav Polívka (edd.), Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové, Praha 2008, Historický ústav AV ČR, s. 341-351 (= Práce Historického ústavu AV ČR, řada C, svazek 20).

Tanec v každodenním životě šlechty počátkem novověku, in: Andrea Rousová (ed.), Tance a slavnosti 16. - 18. století, Praha 2008, Národní galerie v Praze, s. 27-37 (spoluautor Rostislav Smíšek).

Dance in the Everyday Life of the Nobility at the Beginning of the Modern Era, in: Andrea Rousová (ed.), Dances and Festivities of the 16th - 18th Centuries, Praha 2008, Národní galerie v Praze, s. 27-37 (spoluautor Rostislav Smíšek).Uspořádání vědeckých sborníků:

Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), spolueditor P. Král.

Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), spolueditor Pavel Král.

Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), spolueditor Jaroslav Dibelka.Vědecké studie:

Region na hranici (Střet národních a kosmopolitních rysů na česko-rakouské hranici v raném novověku), in: VII. sjezd českých historiků, Praha 1994, s. 183-190.

Sympozia o hranici a nové badatelské perspektivy, Dějiny a současnost 16, 1994, č. 5, s. 57-58.

Klenoty v renesančních a manýristických domácnostech na jihu Čech, Jihočeský sborník historický 63, 1994, s. 23-43 (spoluautorka Hana Bůžková).

K česko-německé dvojjazyčnosti v raně novověkých českých a rakouských zemích, Historický obzor 5, 1994, s. 36-40.

Slovník soudobých světových historiků - Harry Kühnel, Dějiny a současnost 16, 1994, č. 4, s. 56-57.

Literární mecenát nižší šlechty v předbělohorských Čechách, in: Husitství-reformace-renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela (edd. J. Pánek - M. Polívka - N. Rejchrtová), Praha 1994, s. 831-843.

Die südböhmischen Bürgerhaushalte an der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert (Bürgerliche Alltagskultur an der böhmisch-öster- reichischen Grenze), Jahrbuch des oberösterreichischen Museumsvereines 139, 1994, s. 25-45.

Der niedere Adel im politischen System in Böhmen in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg, in: XXIII. mikulovské sympozium 1993, Brno 1995, s. 135-143.

Grenze in der Frühen Neuzeit. Kristallisationsraum einer länderübergreifenden Politik und Kultur des Adels und des Bürgertums, in: Kulturen an der Grenze (edd. A. Komlosy - V. Bůžek - F. Svátek), Wien 1995, s. 51-58 (spoluautoři J. Grulich a M. Novotný).

Adelige Höfe und Residenzen. Architektur und Repräsentation in böhmisch-mährisch-österreichischen Grenzgebiet, in: Kulturen an der Grenze (edd. A. Komlosy - V. Bůžek - F. Svátek), Wien 1995, s. 191-198 (spoluautoři R. Sak a P. Vorel).

Klientela Pernštejnů a Rožmberků ve druhé polovině 16. století, in: Pernštejnové v českých dějinách (ed. P. Vorel), Pardubice 1995, s. 213-225.

Komunikace bez hranic. Mezi Norimberkem a českými zeměmi na sklonku předbělohorské doby, Dějiny a současnost 17, 1995, č. 6, s. 11-14.

Společnost aristokratických dvorů v českých zemích (1550-1740), Jihočeský sborník historický 64, 1995, s. 196-206.

Regionale Ämter zwischen Staatsfunktion und Klientel in Böhmen (1526-1620), in: J. Bahlcke - H. J. Bömelburg - N. Kersken (edd.), Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur vom 16. - 18. Jahrhundert, Leipzig 1996, s. 51-63.

Aristokratický dvůr a rezidenční město (Český Krumlov mezi 16. až 18. stoletím), Opera historica 5, 1996, s. 365-397.

Aliance Rožmberků, Zrinských ze Serynu a Novohradských z Kolovrat na počátku 17. století, Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 10-25.

Richard van Dülmen, in: Slovník soudobých světových historiků, Dějiny a současnost 18, 1996, č. 5, s. 58.

Das goldene Zeitalter der südböhmischen Teichwirtschaft. In: H.Knittler-A.Komlosy (edd.), Die Lainsitz. Natur- und Kulturgeschichte einer Region, St. Pölten 1997, s.81-92.

Die Balance der kommunikativen und kulturellen Systeme in der Gesellschaft aristokratischer Höfe frühneuzeitlicher böhmischer Länder. In: J.Peters (ed.), Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich, Berlin, Akademie Verlag 1997, s. 283-294.

Říšské město Norimberk a české země v předbělohorské době (Stav a perspektivy studia), Folia Historica Bohemica 18, 1997, s.19-70.

Zpravodajské cesty Norimberčanů do rudolfínských Čech. In: L.Bobková-M. Neudertová (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s.183-189.

Nižší šlechta v poddanských rezidenčních městech předbělohorské doby. In: M.Kokojanová (ed.), Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.- 18.století), Prostějov 1997, s. 185-199.

Das Leben an den aristokratischen Renaissancehöfen im böhmisch-mährisch-österreichischen Grenzraum, in: Adelige Hofhaltung im österreichisch-ungarischen Grenzraum, Eisenstadt 1998, s. 63-89.

Die Höfe der böhmischen und mährischen Aristokraten im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: W.Eberhard (ed.), Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaft-lichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig 1998, s. 68-78.

Die Quellen der tschechisch-deutschen Zweisprachigkeit in den böhmischen und österreichischen Ländern im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: H. B. Harder, H. Rothe (edd.), Später Humanismus in der Krone Böhmen 1570-1620. Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV, Dresden 1998, s. 121-130.

Slovník soudobých světových historiků (Hans-Jürgen Teuteberg), Dějiny a současnost 20, 1998, č.1, s. 54-57.

Šlechta na jihu Čech koncem jagellonské doby (K interpretaci berního rejstříku Bechyňska z roku 1523), in: Českokrumlovsko v době jagellonské 1470-1526, Český Krumlov 1998, s. 7-26.

Der Zug Peter Woks von Rosenberg gegen die Türken im Jahre 1594, in: Prague Papers on History of International Relations 1998, s. 98-109.

Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, Opera historica 6, 1998, s.145-271 (spoluautor J. Hrdlička).

Florian Griespek s Griespachu ve stavovské společnosti předbělohorských Čech, in: Gryspekové a předběhorská šlechta, Mariánská Týnice 1998, s. 11-17.

Rudolfínská Praha (Výběrová bibliografie prací vydaných v roce 1997), Historický obzor 9, 1998, s. 128-130.

Manželky Ferdinanda II. Tyrolského na Ambrasu, Dějiny a současnost 20, 1998, č. 6, s. 58-59.

Zwischen dem rudolfinischen Prag und den Höfen der Magnaten mit dem Wappen der fünfblättrigen Rose, in: Lubomír Konečný, Beket Bukovinská, Ivan Muchka (edd.), Rudolf II, Prague and the World, Praha 1998, s. 75-80.

Regionalgeschichte in der Tschechischen Republik. Alte Traditionen und neue Perspektiven, Blätter für deutsche Landesgeschichte 134, 1998, s. 151-173.

Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let. In: V. Bůžek - P. Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, Jihočeská univerzita, České Budějovice 1999 (=Opera historica 7), s. 5-28.

Mezi Bečovem, Wildbergem a Norimberkem (Příspěvek ke komunikaci českých stavů se zahraničím ve čtyřicátých letech 16. století). In: P. Vorel (ed.), Stavovský odboj roku 1547 - první krize habsburské monarchie, Východočeské muzeum Pardubice – Univerzita Karlova Praha, Pardubice - Praha 1999, s. 65-80.

"Svatý Jiří za humny jest" (Úvěr v myšlení rytířských klientů předbělohorské doby), Studia Comeniana et historica 29, 1999, č. 62, s. 34-45.

"Posměch nemalej se stal" (Příběh ze šlechtické každodennosti 16. století). In: B. Chocholáč - L. Jan - T. Knoz (edd.), Nový Mars Moravicus. Sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám, Masarykova univerzita Brno a Matice moravská Brno, Brno 1999, s. 419-429.

Mezi Prahou, Českým Krumlovem a Jindřichovým Hradcem (K prolínání mecenátu v rudolfínské době). In: Českokrumlovsko v proměnách staletí 1250-1850, Státní okresní archiv Český Krumlov, Český Krumlov 1999, s. 19-36.

Obrazy v českokrumlovských měšťanských domácnostech barokní doby. In: Českokrumlovsko v proměnách staletí 1250-1850, Státní okresní archiv Český Krumlov, Český Krumlov 1999, s. 37-46.

"Svatý Jiří za humny jest" (Úvěr v myšlení rytířských klientů předbělohorské doby), Studia Comeniana et historica 29, 1999, s. 34-45.

Pijácké zábavy na dvorech renesančních velmožů (Ambras-Bechyně), in: V. Bůžek - P. Král (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2000 (=Opera historica 8), s. 137-161.

Die private Welt der böhmischen adeligen Familien in ihren Selbstzeugnissen des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Heinz-Dieter Heimann (Hrsg.), Adelige Welt und familiäre Beziehung. Aspekte der "privaten Welt" des Adels in böhmischen, polnischen und deutschen Beispielen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, Potsdam 2000, s. 17-41.

Prameny k českým dějinám předbělohorské doby v rakouských a německých archivech, in: Archivy a zítřek, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec 2000, s. 23-30.

Ferdinand II. Tyrolský a česká šlechta (K otázce integračních procesů v habsburské monarchii), Český časopis historický 98, 2000, s. 261-291.

Stand, Tendenzen und Perspektiven der frühneuzeitlichen Regionalforschung in der Tschechischen Republik, in: Stefan Brakensiek und Axel Flügel (Hrsg.), Regionalgeschichte in Europa. Methoden und Erträge der Forschung zum 16. bis 19. Jahrhundert, Paderborn 2000, s. 67-94.

Vratislav z Pernštejna mezi Prahou, Litomyšlí a Vídní (K zpravodajskému přínosu listů české a moravské šlechty), Sborník prací východočeských archivů 8, 2000, s. 24-36.

Adelige Residenzen in den Böhmischen Ländern entlang der österreichischen Grenze. Denkmalpflege in Niederösterreich 24, 2000, s. 30-31.

Knihovny aristokratů na česko-moravsko-rakouském pomezí koncem 16. a v první polovině 17. století, in: J. Radimská (ed.), K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2000 (=Opera romanica 1), s. 93-108.

Regionální dějiny v České republice. Stav a perspektivy bádání s důrazem na raný novověk, in: J. Pešek (ed.), VIII. sjezd českých historiků, Scriptorium, Hradec Králové 2000, s. 33-47.

Deset let studia kulturní historie v Historickém ústavu Jihočeské univerzity - bilance a perspektivy, in: D. Blümlová (ed.), 10 let kulturní historie v Českých Budějovicích, Pelhřimov 2001, s. 9-19.

Die Schnittpunkte eines Grundrisses. Die Tschechische Historiographie im letzten Jahrzehnt, in: V. Bůžek - D. Štefanová (edd.), Menschen-Handlungen-Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, České Budějovice 2001 (=Opera hitorica 9), s. 71-80.

Knihovny aristokratů na česko-moravsko-rakouském pomezí koncem 16. a v první polovině 17. století, in: J. Radimská (ed.), Opera romanica 1, České Budějovice 2000, s. 87-101.

Manové ve skladbě nižší šlechty jagellonského věku, Marginalia historica 4, 2001, s. 155-174.

Svědectví o šíření Machiavelliho idejí v Čechách koncem 16. století, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Historica 30, 2001, s. 59-65.

Tendencje rozwoju kultury codziennego w poludniowoczeskich mieszczanskich gospodarstwach domowych we wczesnej nowozytnosci, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 49, 2001, č. 1-2, s. 13-40.

Wandlungen des Adels in Böhmen und Mähren im Zeitalter des "Absolutismus" (1620-1740), in: Ronald G. Asch (ed.), Der europäische Adel im Ancien Regime. Von der Krise der ständischen Monarchie bis zur Revolution (1600-1789), Köln-Weimar-Wien 2001, s. 287-321 (spoluautor P. Maťa).

"Dobré přátelství" v listech Pětipeských z Chýš na sklonku předbělohorské doby, Porta Bohemica 1, 2001, s. 27-42.

"Tý naděje budou každý čtyři neděle". Těhotenství očima šlechty na prahu novověku, Dějiny a současnost 23, 2001, č. 3, s. 8-13.

Carpe diem versus Memento mori. K výzdobě Rytířského sálu na Rožmberku jako obrazu myšlení Jana Zrinského ze Serynu, in: Zlatý věk Českokrumlovska 1550-1620, Český Krumlov 2002, s. 77-91 (spoluautor Pavel Král).

Der Adel in den böhmischen Ländern 1526-1740. Stand und Tendenzen der Forschung, Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse 137, 2002, s. 55-98 (spoluautoři Pavel Král a Zdeněk Vybíral).

Ferdinand II. von Tirol als Statthalter von Böhmen und die höfische Gesellschaft in Prag. Ein Projektbericht, Frühneuzeit-Info 12, 2001, Heft 2, s. 65-70.

K perspektivám výzkumu každodenní kultury raného novověku, Práce z dějin vědy 3, 2002, s. 117-129.

Muž, žena a děti v aristokratické rodině na prahu novověku, in: Milena Lenderová a kolektiv, Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, 2002, p. 45-66.

"Páni a přátelé" v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku, Český časopis historický 100, 2002, s. 229-264.

Těhotenství ve šlechtické domácnosti na prahu novověku, in: Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 169-178.

Theater zwischen Unterhaltung und Propaganda (Ein adeliges Turnier in Böhmen in der Mitte des 16. Jahrhunderts), in: Brigitte Marschal (ed.), Theater am Hof und für das Volk. Beiträge zur vergleichenden Theater- und Kulturgeschichte. Festschrift für Otto G. Schindler zum 60. Geburtstag, Wien-Köln-Weimar 2002 (= Maske und Kothurn 48), s. 61-66.

Der böhmische und mährische Adel zwischen Land und Hof unter der Regierung Ferdinands I., in: W. Seipel (ed.), Kaiser Ferdinand I. 1503-1564. Das Werden der Habsburgermonarchie, Wien - Milano 2003, s. 181-189.

Dvůr habsburských císařů v letech 1526-1740 a historiografie na prahu 21. století, in: V. Bůžek - P. Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 5-32.

Erzherzog Ferdinand als Statthalter von Böhmen - Residenz, Hof, Alltagsleben und Politik, in: W. Seipel (ed.), Kaiser Ferdinand I. 1503-1564. Das Werden der Habsburgermonarchie, Wien - Milano 2003, s. 283-295.

Geschichte der Alltagskultur der Frühen Neuzeit in der tschechischen Geschichtsschreibung, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 50, 2002, s. 341-350.

Integrace šlechty z českých a uherských zemí ke dvoru Ferdinanda I., Český časopis historický 101, 2003, s. 542-581 (spoluautor G. Pálffy).

Každodenní život na statcích Šťastného Václava Pětipeského z Chýš očima hospodářských úředníků počátkem 17. století, in: M. Koldinská - A. Velková (edd.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Maurovi, Praha 2003, s. 198-210.

Napovědět císaři. Vídeň očima české a moravské šlechty v době vlády Ferdinanda I., Dějiny a současnost 25, 2003, č. 6, s. 25-29.

Region v historickém diskursu, Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 5-13.

"Rytířské kratochvíle" na místodržitelském dvoře arciknížete Ferdinanda, in: T. Borovský - L. Jan - M. Wihoda (edd.), Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 653-662.

Šlechta raného novověku v historickoantropologických proudech současné evropské historiografie, Časopis Matice moravské 122, 2003, s. 375-409 (spoluautoři J. Hrdlička, P. Král a Z. Vybíral).

Šlechta ze zemí Koruny české na habsburských dvorech v předbělohorském století, in: V. Bůžek - P. Král (edd), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 153-189.

Adelige und bürgerliche Nachlassinventare des 16. und 17. Jahrhundert in den böhmischen Ländern, in: Josef Pauser - Martin Scheutz - Thomas Winkelbauer (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, Wien-München 2004, s. 468-476.

From a compromisse to the rebellion. Religion und political power of the nobility in the first century of the Habsburgs´ reign in Bohemia and Moravia, Journal of Early Modern History 8, 2004, s. 31-45.

Integrating the Nobility from the Bohemian and Hungarian Lands at the Courts of Ferdinand I., Historica - Series Nova 10, 2003, s. 53-92 (spoluautor Géza Pálffy, vyšlo 2004).

Manželky a děti Jana mladšího Popela z Lobkovic (1510-1570), in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 261-283.

Proměna diskursu - regiony a historická věda, in: Helmut Renöckl - Tomáš Machula (edd.), Region budoucnosti. Jižní Čechy - střední Evropa, České Budějovice 2004, s. 143-146.

Symboly rituálu. Prohlášení Ferdinanda I. císařem ve Frankfurtu nad Mohanem, in: Martin Nodl - Petr Sommer - Eva Doležalová (edd.), Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 159-167.

Dvojí obraz Polska v politické satiře z poloviny sedmdesátých let 16. století, in: Wojciech Iwańczak - Ryszard Gładkiewicz (edd.), Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X - XVII w.), Wrocław-Warszawa 2004 (vyšlo 2005), s. 169-180.

"Gute Freundschaft" - Informelle Kommunikation in der frühneuzeitlichen Gesellschaft der böhmischen Länder, in: Stefan Brakensiek - Heide Wunder (edd.), Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im alten Europa, Köln-Weimar-Wien 2005, s. 79-96.

Integrationsmöglichkeiten böhmischer Adeliger am Hof Ferdinands I., in: Martina Fuchs - Teréz Oborni - Gábor Ujváry (edd.), Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher, Münster 2005, s. 339-357.

Der böhmische und mährische Adel am Hof Ferdinands von Tirol in Innsbruck und Ambras, in: Heinz Noflatscher - Jan Paul Niederkorn (edd.), Der Innsbrucker Hof. Residenz und höfische Gesellschaft in Tirol vom 15. bis 19. Jahrhundert, Wien 2005, s. 425-438 (= Archiv für österreichische Geschichte 138).

Nachlaßinventare, Testamente, Heiratsverträge - Wege zur bürgerlichen Alltagskultur des 16. und 17. Jahrhunderts in der tschechischen Geschichtsschreibung, Vana Tallinn 16, 2005, s. 205-227 (= Modus vivendi II).

Saját országában idegen. Jagelló Lajos és Habsburg Mária csehországi tartózkodása 1522-1523 fordulójan, in: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531, Budapest 2005, s. 57-61.

Strangers in their own country. King Louis II (Jagiello) and Mary of Hungary´s Stay in Bohemia at the thurn of 1522-1523, in: Mary of Hungary. The Queen an her court 1521-1531, Budapest 2005, s. 63-67.

"Od Rakous a od Moskvy zbav nás, Pane Bože, všecky" (K projevům sarmatismu v polsko-litevské unii po vymření Jagellonců), Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 1, Studia Historica 55, 2003, s. 137-143 (vyšlo 2005).

Symboly rituálu. Volba Karla V. římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho korunovace v Cáchách, in: Lenka Bobková - Milada Holá (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc., k nedožitým 85. narozeninám, Praha 2005, s. 123-131 (spoluautor Rostislav Smíšek).

Konfessionelle Pluralität in der kaiserlichen Leibkammer zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Joachim Bahlcke - Karen Lambrecht - Hans-Christian Maner (edd.), Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Leipzig 2006, s. 381-395.

Freiheit in Böhmen und Mähren zwischen Hussitismus und Dreißigjährigem Krieg, in: Georg Schmidt - Martin van Gelderen - Christopher Snigula (edd.), Kollektive Freiheitsvor-stellungen im frühneuzeitlichen Europa (1400-1850), Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2006 (= Jenaer Beiträge zur Geschichte 8), s. 239-250 (spoluautor Zdeněk Vybíral).

Der Weg zur Synthese. Die Gesellschaft der böhmischen Ländern 1526-1740 in der Historiographie des letzten Jahrzehnts, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 5-36.

Společnost zemí habsburské monarchie 1526-1740 v české, maďarské, rakouské a slovenské historické vědě posledního desetiletí, Český časopis historický 104, 2006, s. 485-526 (spoluautoři Katrin Keller, Eva Kowalská, Géza Pálffy).

Zrcadlo ctností, bohů a rozkoší. Sebeprezentace Ferdinanda Tyrolského v rytířských kratochvílích, Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. 6, 2006, s. 45-58.

Symboly rituálu. Slavnostní vjezd Ferdinanda I. do Prahy 8. listopadu 1558, in: Luděk Březina - Jana Konvičná - Jan Zdichynec (edd.), Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, s. 112-128.

Wertgegenstände als Medien zur Inszenierung des sozialen Status im bürgerlichen und adeligen Milieu zu Beginn der Neuzeit, in: Elisabeth Vavra - Kornelia Holzner-Tobisch - Thomas Kühtreiber (edd.), Vom Umgang mit Schätzen, Wien 2007, s. 269-287 (= Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelaters und der Frühen Neuzeit 20).

Les cours Habsbourg et la noblesse du royaume de Boheme entre 1526 et 1620, Histoire, Economie, Société 26, 2007, č. 3, s. 7-20.

Výuka historie na univerzitách v České republice - tendence a perspektivy, Český časopis historický 105, 2007, s. 101-112.

Symboly rituálu. Slavnost Řádu zlatého rouna v Praze a Landshutu roku 1585, in: Jiří Mikulec a Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, I-II, s. 296-302.

Pasov 1552 - Augšpurk 1555. Římsko-německá říše ve zprávách královského dvořana, in: Eva Semotanová (ed.), Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, I-II, s. 43-67.

Svědectví o světě českého historika slova, in: Robert Sak, Co čte a nač myslí historik, České Budějovice 2007, s. 7-11.

Cizinci ve vlastním království. Pobyt Ludvíka Jagellonského a Marie Habsburské v Čechách na přelomu let 1522-1523, in: Kateřina Jíšová (ed.), V komnatách paláců - v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Praha 2007, s. 233-243.

The Manifestation of Religious Identity in the Symbolic Communications of Ferdinand of Tyrol, in: Milena Bartlová - Michal Šroněk (eds.), Public Communicaion in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620, Praha 2007, s. 89-102.

Passau 1552 - Augsburg 1559. Zeugnisse böhmischer Adliger über den Hof und die Reichspolitik Ferdinands I., Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 116, 2008, s. 291-330.

Říšský sněm v Augšpurku roku 1559 pohledem Jáchyma z Hradce, Folia historica bohemica 23, 2008, s. 35-89 (spoluautor Rostislav Smíšek).

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: prof. PhDr. Václav Bůžek CSc.
Telefon: +420 387 774 805
E-mail: buzek@ff.jcu.cz
Webové stránky: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/buzek.php
Poznámky: ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Výtvarné umění

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist