Rostislav Smíšek

Popis subjektu

Publikační činnost:Monografie

Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582, České Budějovice 2008 (spoluautorka Miroslava Durajová).Kvalifikační práce

Císařský dvůr a "dvorská" kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., disertační práce, České Budějovice 2007.Rigorózní práce:

Jeroným starší Šlik a jeho deník z let 1580-1582. Kritická edice, České Budějovice 2005.Autorský podíl na kolektivních dílech

Služba a paměť. Dvorská kariéra barokních Ditrichštejnů jako nadgenerační životní ideál, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 157-170.

Tanec v každodenním životě šlechty počátkem novověku, in: Andrea Rousová (ed.), Tance a slavnosti 16. - 18. století, Praha 2008, Národní galerie v Praze, s. 27-37 (spoluautor Václav Bůžek).

Dance in the Everyday Life of the Nobility at the Beginning of the Modern Era, in: Andrea Rousová (ed.), Dances and Festivities of the 16th - 18th Centuries, Praha 2008, Národní galerie v Praze, s. 27-37 (spoluautor Václav Bůžek).Vědecké studie:

Hrabě Jan Adam Questenberk a proměny jeho dvora v první polovině 18. století, in: Josef Hrdlička - Pavel Král (edd.), Studentská vědecká konference HISTORIE 2000, České Budějovice 2001, s. 125-156.

Antická mytologie v zámeckých malbách Jaroměřic nad Rokytnou, Relationes Budvicenses. Miscellanea philologiae classicae. Sborník prací o antickém starověku 3, 2002, s. 183-187.

Jan Adam Questenberk mezi Vídní a Jaroměřicemi, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 331-354.

Důvěra nebo nenávist? Obraz Španěla v korespondenci císaře Leopolda I. s knížetem Ferdinandem z Dietrichsteina, Časopis Matice moravské 123, 2004, s. 47-76.

"Dvorská" kariéra očima knížete Ferdinanda ze Schwarzenberku, Jihočeský sborník historický 73, 2004, s. 94-120.

Jan Adam z Questenberka a hmotná kultura v zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Příspěvek ke šlechtické reprezentaci v první polovině 18. století, Západní Morava 9, 2005, s. 50-70.

Symboly Rituálu. Volba Karla V. římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho korunovace v Cáchách, in: Lenka Bobková - Mlada Holá (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, Praha-Litomyšl 2005, s. 123-131 (spoluautor Václav Bůžek).

Deník Ferdinanda ze Schwarzenberku jako pramen historického bádání. Příspěvek k poznání mobility císařského dvora na sklonku 17. století, in: Jiří Kubeš (ed.), Šlechtic na cestách v 16.-18. století, Pardubice 2007, s. 129-161.

Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina. Návštěva císařské rodiny v Mikulově roku 1672 jako prostředek symbolické komunikace, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 65-111.

Říšský sněm v Augšpurku roku 1559 pohledem Jáchyma z Hradce, Folia historica bohemica 23, 2008, s. 35-89 (spoluautor Václav Bůžek).

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: PhDr. Rostislav Smíšek
Telefon: +420 387 774 816
E-mail: r.smisek@seznam.cz
Webové stránky: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/smisek.php

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Výtvarné umění
  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist