Pavel Marek

Popis subjektu

Publikační činnost:Monografie:

Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (roku 2007 obdržel za tuto práci cenu Josefa Pekaře, kterou vypisuje Sdružení historiků České republiky a Pekařova společnost Českého ráje; roku 2007 byla kniha oceněna rovněž cenou rektora Jihočeské univerzity).Kvalifikační práce:

Svědectví o ztrátě starého světa. Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic a Polyxena Lobkovická z Pernštejna, České Budějovice 2004 (Disertační práce Historického ústavu Jihočeské univerzity).Autorský podíl na kolektivních dílech:

Las damas de la emperatriz Maria y su papel en el sistema clientelar de los reyes españoles. El caso de María Manrique de Lara y sus hijas, in: José Martínez Millán - María Paula Marçal Lourenço (dirs.), Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX) I-III, Madrid 2008, zde II., s. 1003-1037.

La red clientelar en Praga, in: José Martínez Millán - Maria Antonietta Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III I-IV, Madrid 2008, zde IV. (Los Reinos), s. 1349-1373.

Úloha rodové paměti v životě prvních lobkovických knížat, in: V. Bůžek - P. Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 134-157.Vědecké studie:

La diplomacia española y la papal en la corte imperial de Fernando II, Studia historica. Historia moderna 30, 2008, s. 109-143.

Problematika šlechty a raně novověkého panovnického dvora v současné španělské historiografii, FHB 23, 2007, (v tisku)

Politický vliv Španělska a papežského státu na císařském dvoře Ferdinanda II., Časopis Matice moravské 126, 2007, s. 285-318.

Los viajes al sur. Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz y sus primeros encuentros con el mundo hispano, Ibero-americana pragensia, Supplementum 20, 2007, s. 119-136.

Česká katolická šlechta a centralistická politika císaře Ferdinanda II., in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 33-64.

Klientelní strategie španělských králů na pražském císařském dvoře konce 16. a počátku 17. století, Český časopis historický 105, 2007, s. 40-89.

Las cartas españolas de Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz y de su mujer Polisena nacida de Pernestán, Ibero-americana pragensia 40, 2006, s. 91-109.

Roudničtí Lobkovicové a pobělohorské konfiskace, Porta bohemica 3, 2005, s. 72-85.

Ceremoniál jako zrcadlo hierarchického uspořádání císařského dvora Ferdinanda II., in: V. Bůžek - P. Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003, s. 371-396 (= OH 10).

Poselství lásky a osamění. Manželské soužití Zdeňka a Polyxeny z Lobkovic, Historický obzor 12, 2001, s. 114-119.

Matka a syn. Polyxena Lobkovická z Pernštejna a Václav Eusebius z Lobkovic, in: Česko - slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 195-202.

Dětství a dospívání Václava Eusebia z Lobkovic ve světle španělské korespondence jeho rodičů, in: I. Barteček (ed.), Celostátní studentská konference Historie ´99, Olomouc 2000, s. 61-87.Vyžádané popularizační přednášky a rozhovory (výběrově):

El testimonio sobre la pérdida del Mundo viejo, přednáška pronesená v Instituto Cervantes Praha dne 30. 5. 2007.

Španělé na dvoře Rudolfa II., rozhovor pro Český rozhlas 6, pořad Historie věčně živá, odvysílaný dne 16. 6. 2007 (rozhovor si lze poslechnout na http://www.rozhlas.cz/cro6).

Svědectví o ztrátě starého světa rozhovor o knize na Českém rozhlase 6, pořad Historie věčně živá, odvysílaný dne 3. 11. 2007 (rozhovor si lze poslechnout na http://www.rozhlas.cz/cro6).

Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic a Španělsko, přednáška, která se konala dne 29. 11. 2007 na zasedání Sdružení historiků České republiky v Národním muzeu v Praze.

První výstup edičního projektu Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. - XVIII. Illustrantia (Postřehy ze slavnostní prezentace 1. března 2006 a interview s editorem Mgr. Pavlem Markem, Ph.D.), Bulletin Historického ústavu AV ČR, v. v. i., XIX/1, 2007, s. 9-13. (autor Tomáš Sterneck).Další činnost:

Člen redakční rady časopisu Ibero-Americana Pragensia (vydavatel Středisko ibero-amerických studií FF UK).

Člen oborové rady oboru iberoamerikanistika (Středisko ibero-amerických studií FF UK).

Člen Akademického senátu FF JU (2008-2010).

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: Mgr. Pavel Marek Ph.D.
Telefon: +420 387 774 829
E-mail: marek@ff.jcu.cz
Webové stránky: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/marek.php
Poznámky: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist