Pavel Král

Popis subjektu

Publikační činnost:Monografie:

Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550-1650, České Budějovice 2001.

Historie 2000. Sborník z celostátní studentské vědecké konference, České Budějovice 2001 (spolueditor J. Hrdlička).

Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty mezi léty 1550-1650, České Budějovice 2002 (Monographia historica 2).

Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002 (spoluautoři Václav Bůžek, Josef Hrdlička a Zdeněk Vybíral).

Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004 (= Monographia historica 4), 320 s.Kvalifikační práce:

Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550-1650, České Budějovice 2002 (rigorózní práce obhájená na Historickém ústavu Jihočeské univerzity).Autorský podíl na kolektivních dílech

Člověk českého raného novověku, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 9-53 (spoluautoři Václav Bůžek, Zdeněk Vybíral).

Kult předků. Paměť a smrt v myšlení české šlechty na počátku novověku, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 173-187.

Aussterben der böhmischen Adelsgeschlechter an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, in: Martin Wrede - Horst Carl (Hg.), Zwischen Schande und Ehre. Erinnerungsbrüche und die Kontinuität des Hauses. Legitimationsmuster und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch und Krise, Mainz 2007, s. 387-398.Uspořádání vědeckých sborníků:

Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), spolueditor V. Bůžek.

Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), spolueditor Václav Bůžek.Vědecké studie:

Pohřby posledních pánů z Hradce, Opera historica 6, 1998, s. 401-512.

Sterben und Tod in frühneuzeitlichen Quellen in den böhmischen Ländern (1500-1650), Frühneuzeit-Info 10, 1999, s. 266-275.

Ronšperské setkání. Švamberský pohřeb jako místo politické komunikace předbělohorské šlechtické společnosti, Jihočeský sborník historický 68, 1999, s. 291-307.

Pohřební slavnosti jako prostředek a místo komunikace raně novověké společnosti, in: V. Bůžek - P. Král (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2000 (=Opera historica 8), s. 315-332.

Trauer und Ruhm. Traurzüge bömischer Aristokraten im 16. und 17. Jahrhundert, in: V. Bůžek - D. Štefanová (edd.), Menschen-Handlungen-Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschitswissenschaften, České Budějovice 2001 (=Opera historica 9), s. 117-137.

Carpe diem versus Memento mori. K výzdobě Rytířského sálu na Rožmberku jako obrazu myšlení Jana Zrinského ze Serynu, in: Zlatý věk Českokrumlovska 1550-1620, Český Krumlov 2002, s. 77-91 (spoluautor Václav Bůžek).

Der Adel in den böhmischen Ländern 1526-1740. Stand und Tendenzen der Forschung. Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse 137, 2002, s. 55-98 (spoluautoři Václav Bůžek a Zdeněk Vybíral).

Žena a smrt v 16. a 17. století, in: Milena Lenderová a kolektiv, Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 105-130.

Žena ve šlechtických testamentech v 16. a 17. století, in: Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 157-167.

Křtiny, svatby a pohřby. K vzájemné reflexi panovnických a šlechtických přechodových rituálů ve druhé polovině 16. a první polovině 17. století, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 439-456.

Šlechta raného novověku v historickoantropologických proudech současné evropské historiografie, Časopis Matice moravské 122, 2003, s. 375-409 (spoluautoři V. Bůžek, J. Hrdlička a Z. Vybíral).

Heiratsverträge und Testamente in Böhmen im 16. und 17. Jahrhundert, in: Josef Pauser - Martin Scheutz - Thomas Winkelbauer (Hg.), Frühneuzeitliche Quellen. Methoden und Fragestellungen am Beispiel der habsburgischen Länder, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung Ergänzungsband, Wien 2004, s. 415-432.

Rituál a ceremoniál. Na příkladu pohřebních slavností na šlechtických dvorech v raném novověku, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity C 49, 2002, s. 72-86.

Vdovy ve šlechtické společnosti raného novověku, in: Tünde Lengyeolová (ed.), Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti, Bratislava 2004, s. 142-152.

Tod, Begräbnisse und Gräber. Funeralrituale des böhmischen Adels als Mittel der Repräsentation und des Andenkens, in: Mark Hengerer (Hg.), Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der Frühen Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2005, s. 421-448.

Muž a žena mezi přechodovými rituály rodinného života, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 425-439.

"Knížka o smrti" Mikuláše Krupěhorského. Příprava ke smrti v českém prostředí na přelomu 16. a 17. století, in: Jitka Radimská (ed.), Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, České Budějovice 2006 (= Opera romanica 9), s. 141-154.

Mitgift und Aussteuer als symbolischer weiblicher Schatz in Böhmen der Frühen Neuzeit, in: Elisabeth Vavra - Kornelia Holzner-Tobisch - Thomas Kühtreiber (Hg.), Vom Umgang mit Schätzen, Wien 2007 (= Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 20), s. 289-306.

Rites de passage et cycles de vie de la famille noble, Historie, Economie et Société 26, 2007, č. 3, s. 111-126.

Knihy o dobrém umírání v českém prostředí ve druhé polovině 16. a první půli 17. století, in: Martin Holý - Jiří Mikulec (edd.), Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku, Praha 2007 (= Folia historica bohemica, Supplementum 1), s. 7-22.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: PhDr. Pavel Král Ph.D.
Telefon: +420 387 774 823
E-mail: kral@ff.jcu.cz
Webové stránky: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/kral.php
Poznámky: Zástupce ředitele Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist