Miroslav Novotný

Popis subjektu

Publikační činnost:Kvalifikační práce

Vyšší školství a vzdělanost na jihu Čech od středověkých počátků do poloviny 20. století, České Budějovice 2006 (habilitační práce Filozofické fakulty Jihočeské univerzity), 291 s., 38 stran mapových a obrazových příloh.Monografie:

Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 3 České Budějovice, Historický ústav AV ČR a Jihočeská universita, Praha - České Budějovice 1996 (spoluautor textu).

Encyklopedie Českých Budějovic, edd. Jiří Kopáček, Miroslav Novotný, Karel Pletzer a Robert Sak, Statutární město České Budějovice, České Budějovice 1998.

Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 11 Český Krumlov, Historický ústav AV ČR, Praha 2002, s. 8-12 (spoluautor textu).

Encyklopedie Českých Budějovic, edd. Jiří Kopáček, Miroslav Novotný, Robert Sak a Milan Šilhan, Statutární město České Budějovice, České Budějovice 2006, 2. doplněné a rozšířené vydání.

Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, Jihočeská universita, České Budějovice 2006, 264 s. (autorsky se podílel Bohumil Jiroušek a Jiří DvořákKapitoly v knize

Mecenáši. In: Václav Bůžek -Josef Hrdlička a kol., Dvory velmožů s erbem růže, Praha 1997, s. 150-160 (spoluautor V. Bůžek).

Náboženství, církve, kostely a řeholní řády. In: Václav Bůžek - Josef Hrdlička a kol., Dvory velmožů s erbem růže, Praha 1997, s. 208-218 (spoluautor J. Hrdlička).

Jezuita. In: Václav Bůžek - Josef Hrdlička a kol., Dvory velmožů s erbem růže, Praha 1997, s. 263-265.

Encyklopedie Českých Budějovic, edd. Jiří Kopáček, Miroslav Novotný, Karel Pletzer a Robert Sak, Statutární město České Budějovice, České Budějovice 1998, s. 41-42, 56-59, 69, 80-87, 90, 112, 129-132, 156-157, 170, 182-184, 190-191, 215, 221-222, 262-263, 285-286, 288, 293-296, 331-333, 354, 356, 358-359, 392, 411, 431-433, 437, 439, 450, 453-457, 487, 489-492, 504-505, 510-511, 515, 523-524, 527-529, 548-549 (autor 37 samostatných a spoluautor 7 hesel).

Encyklopedie Českých Budějovic, edd. Jiří Kopáček, Miroslav Novotný, Robert Sak a Milan Šilhan, Statutární město České Budějovice, České Budějovice 2006, 2. doplněné a rozšířené vydání, s. 45-47, 58-59, 64-67, 77-78, 81, 89-96, 100, 126, 144-147, 157-159, 176, 192-194, 205-207, 209, 213-214, 237-240, 243, 246-248, 270, 281-282, 293-294, 316-318, 325-328, 346, 369-372, 383, 396-399, 435, 447, 457-458, 481-482, 486-487, 502-507, 519-520, 540-541, 547, 549-552, 568-569, 575-576, 581-582, 590-592, 595-597, 611-612, 620, 623-624 (autor 48 hesel a spoluautor 15 hesel).

Duchovní, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 111-138.

Dějiny školství a vzdělanosti v české marxistické historiografii, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 365-379.

Děti státu. Školství v českých zemích mezi reformou a tradicí, in: Lorman, J. - Tinková, D. (edd.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha 2008, s. 164-182.

Školství na jihu Čech v době Josefa Vlastimila Kamarýta, in: Krejča, F. - Podlešák, J., Josef Vlastimil Kamarýt. Život - dílo - doba, České Budějovice 2008, s. 41-57.

Heretici, konvertité, hříšníci a posedlí na Jindřichohradecku v první polovině 17. století ve světle kroniky tamní jezuitské koleje, in: Čornejová, I.- Kuchařová, H. - Valentová, K. (edd.), Locus pietatis et vitae, Praha 2008, s. 335-350.Vědecké studie:

Školství v jižních Čechách v době posledních Rožmberků. Opera historica 3, 1993, s. 243-255.

Život na česko-moravsko-rakouské hranici v raném novověku. regionální rovina středoevropské integrace v politice a kultuře. In: Kultury na hranici (edd. A. Komlosy - V. Bůžek - F. Svátek), Wien 1995, s. 47-54 (spoluautoři V. Bůžek a J. Grulich).

Grenze in der Frühen Neuzeit. Kristallisationsraum einer länderübergreifenden Politik und Kultur des Adels und des Bürgertums, in: Kulturen an der Grenze (edd. A. Komlosy - V. Bůžek - F. Svátek), Wien 1995, s. 51-58 (spoluautoři V. Bůžek a J. Grulich).

Nižší školy na třeboňském panství ve světle školních fasí druhé poloviny 18. století, Opera historica 4, 1995, s. 195-203.

Jindřichohradecká kolej Tovaryšstva Ježíšova v letech 1594-1618. Opera historica 6, 1998, s. 371-385.

Kolej Tovaryšstva Ježíšova v Jindřichově Hradci v letech 1594-1648, Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 5, Státní okresní archiv Semily, Semily 2000, s. 129-138.

Příprava učitelů v Českých Budějovicích a její proměny v letech 1945-1963, in: Věda v Československu v letech 1953-1963. Práce z dějin vědy 1, Archiv Akademie věd ČR, Praha 2000, s. 103-109.

Mariánská družina učitelek a kandidátek při kostele Božského Srdce Páně v Českých Budějovicích. Mariánské družiny v Českých Budějovicích v první polovině 20. století, in: Od středověkých bratrstev k moderním spolkům 18, Praha 2000, s. 281-294.

Antonín Jaroslav Puchmajer a jižní Čechy, in: Jeden jazyk naše heslo buď I. Antonín Jaroslav Puchmajer, Plzeň-Radnice 2001, s. 117-125.

Českobudějovičtí vysokoškoláci a Pražské jaro, in: Blanka Zilynská - Petr Svobodný (edd.), Česká věda a Pražské jaro, Praha 2001, s. 387-396.

Mariánské družiny na jihu Čech od konce 16. do počátku 20. století, Jihočeský sborník historický 71, 2002, s. 5-43.

Českobudějovická diecéze v kontextu proměn církevní správy v českých zemích v 18.-20. století, in: Vývoj církevní správy na Moravě, Brno 2003 (= XXVII. Mikulovské symposium 2002), s. 169-180.

España y los países checos en los siglos XVI-XVIII, in: J. Radimská (ed.), La literatura española de los siglos XVI-XVIII en las bibliotecas de Chequia, Moravia y Eslovaquia, České Budějovice 2002 (= Opera romanica 3), s. 9-26.

Páni z Hradce a jindřichohradecké konventy ve 13.-16. století, in: L. Jan - P. Obšusta (edd.), Ve stopách sv. Benedikta, Brno 2002 (= Disputationes Moravicae 3), s. 159-171.

Genius loci jižních Čech jako významná inspirace umění a vědy, in: Helmut Renöckl - Tomáš Machula (edd.), Region budoucnosti. Jižní Čechy - střední Evropa, České Budějovice 2004, s. 177-182.

Südböhmens Genius loci - Inspirator für tschechische Kunst und Wissenschaft, in: Helmut Renöckl - Tomáš Machula (edd.), Zukunftsregion Südböhmen - Mitteleuropa. Dimensionen menschenwürdiger Regionalentwicklung, České Budějovice 2004, s. 188-194.

Pod praporem Královny nebes. Pietas Mariana a mariánské družiny v českých zemích v 16.-19. století, in: Tomáš Jiránek - Jiří Kubeš (edd.), Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby, Pardubice 2005, s. 87-101.

Dějiny Jihočeské univerzity. Příprava projektu dějin vyššího školství v jižních Čechách, in: Dějiny vědy a techniky 13, Rozpravy Národního technického muzea 193, Praha 2005, s. 89-91.

Jindřichohradečtí jezuité a rekatolizace na Jindřichohradecku v první polovině 17. století, Studia Comeniana et historica 36, 2006, č. 75-76, s. 161-171.

Habsburkové ve světle českých mýtů a stereotypů, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 103-119.

Socioprofesní a teritoriální stratifikace studentů českobudějovických vyšších škol a středních škol v první polovině 19. století. Historická demografie 31, 2007, s. 117-146.

Řeholní kongregace v Čechách na přelomu 19. a 20. století v kontextu proměn náboženského milieu, Teatrum historie 3, Pardubice 2008, s. 164-182.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.
Telefon: +420 387 774 831
E-mail: novotny@ff.jcu.cz
Webové stránky: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/novotny.php
Poznámky: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist