Josef Grulich

Popis subjektu

Publikační činnost:Monografie

Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.Kvalifikační práce:

Sociální a demografický vývoj jihočeského venkova v 17.-18. století, Praha 2002 (disertační práce obhájená na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy).Autorský podíl na kolektivních dílech:

Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, (edd.J.Bahlcke, W.Eberhard, M.Polívka), Stuttgart, Alfred Kröner Verlag 1998, autor a spoluautor hesel na s. 102, 142, 265-266, 376, 379, 381-382, 440, 452-453, 502, 561-562, 577, 600, 671-672 (spoluautor některých hesel V. Bůžek).

Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 320-331, 433-435.

Venkovan, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 166-189.Kapitoly v knize

Epidemie, in: Jiří Kopáček - Miroslav Novotný - Robert Sak - Milan Šilhan (edd.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 2006, s. 123-124.

Obyvatelstvo, in: Jiří Kopáček - Miroslav Novotný - Robert Sak - Milan Šilhan (edd.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 2006, s. 358-369.

Řemesla a živnosti, in: Jiří Kopáček - Miroslav Novotný - Robert Sak - Milan Šilhan (edd.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 2006, s. 482-484.Uspořádání sborníků

Dějiny migrací v českých zemích v novověku, Praha 2006 (spolueditor Eduard Maur).Vědecké studie:

Hospodáři na Chýnovsku v druhé polovině 17. století, Jihočeský sborník historický 63, 1994, s. 44-54.

Grenze in der Frühen Neuzeit. Kristallisationsraum einer länderübergreifenden Politik und Kultur des Adels und des Bürgertums, in: Kulturen an der Grenze (edd. A. Komlosy - V. Bůžek - F. Svátek), Wien 1995, s. 51-58 (spoluautoři V. Bůžek a M. Novotný). Obyvatelstvo chýnovského panství po třicetileté válce, Opera historica 4, 1995, s. 125-143.

Obyvatelstvo chýnovského panství po třicetileté válce, Opera historica 4, 1995, s. 125-143.

Zu ausgewählten Aspekten des Familien- und Lebenszyklus, Historická demografie 20, 1996, s. 9 - 56.

Poddanská nemovitost a dědické právo na Táborsku (Vřesecká rychta v letech 1625 - 1825), Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 34 - 42.

Lebensformen und soziale Muster in Südböhmen im 16. und 17. Jahrhundert, JSH 66 - 67, 1997 - 1998, s. 26 - 50, (spoluautor H. Zeitlhofer).

Migrace jihočeského obyvatelstva v období před třicetiletou válkou a po jejím ukončení, Historická demografie 22, 1998, s. 79 - 105 (spoluautor H. Zeitlhofer).

Obraz manželství a rodiny v díle J. A. Komenského a B. Bolzana, Historický obzor 9, 1998, s. 169–172.

"Týkaje se mé mohovitosti, usmyslel jsem sobě ustanovit...", Dějiny a současnost 20, 1998, s. 12 - 15 (spoluautor A. Klášterská).

Struktura jihočeských venkovských a městských domácností v 16. a 17. století (příspěvek k dějinám sociální každodennosti poddaných v období raného novověku), Historická demografie 23, 1999, s. 31-84.

Südböhmen und das obere Waldviertel unter habsburgischer Herrschaft (1526-1918), Waldviertel 49, 2000, s. 112-127.

"Slavnostní okamžiky" - svatební a křestní obřad v období raného novověku (Závěry tridentského koncilu a pražské synody ve světle jihočeských matričních zápisů z 2. poloviny 17. století), Historická demografie 23, 2000, s. 49-82.

Das ländliche Ausgedinge in der Frühen Neuzeit. Ein Beitrag zur Problematik der Wahrnehmung sozialer Kategorien im 17. und 18. Jahrhundert, in: V. Bůžek - D. Štefanová (edd.), Menschen-Handlungen-Strukturen. Historischanthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissen-schaften, České Budějovice 2001 (= Opera historica 9), s. 343-369.

Převody poddanských nemovitostí a migrace obyvatelstva na jihu Čech. Situace na Chýnovsku v druhé polovině 17. a 18. století, Studie k sociálním dějinám 6, 2001, s. 117-136.

Zkoumání "maličkostí" (Okolnosti vzniku mikrohistorie), Český časopis historický 99, 2001, s. 519-547.

Die Herrschaft Chýnov, in: Markus Cerman - Hermann Zeitlhofer (hg.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. Jahrhundert, Wien-München 2002 (= Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28), s. 88-100.

Lebensläufe von Untertanen in Südböhmen, in: Markus Cerman - Hermann Zeitlhofer (hg.), Soziale Struk-turen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. Jahrhundert, Wien-München 2002 (= Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28), s. 192-205.

Venkovská žena v období raného novověku (16.-18. století), in: Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 223-235.

Historická demografie a dějiny rodiny v Evropě a v České republice po roce 1950, Historická demografie 26, 2002, s. 123-146.

Okolnosti změn vlastnických poměrů v poddanském prostředí (Situace na jihočeském panství Chýnov v rozmezí let 1625-1795), in: M. Koldinská - A. Velková (edd.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Praha 2003, s. 108-128.

Dědická praxe na jihu Čech v 17. a 18. století, Historický obzor 15, 2004, s. 36-45.

Besitztransfer und reginale Mobilität der untertänigen Bevölkerung (Südböhmen 16.-18. Jahrhundert), in: M. Cerman - R. Luft (Hrsg.), Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im "Alten Reich". Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit, München 2005 (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 99), s. 127-151.

Migrace českobudějovického obyvatelstva ve světle propouštěcích listů (1756-1770), in: M. Myška (ed.), Historiae Historica. Profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám, Ostrava 2005 (= Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 12; Sborník Ostravské univerzity 219/2005), s. 55-72.

Sňatkové migrace na jihu Čech (1750-1824), in: Eduard Maur - Josef Grulich (edd.), Dějiny migrací v českých zemích v novověku, Praha 2006, s. 19-72.

Selský grunt a jeho obyvatelé mezi normou a skutečností. Sonda do českých poddanských poměrů v 17. a 18. století, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 555-568.

"Milostivý císař" v očích venkovské společnosti, Historický obzor 17, 2006, s. 173-181.

Demografický vývoj jižních Čech v 17. a 18. století, in: Tomáš Kučera - Vladimír Polášek, Regionální demografie - Olomouc, 23. a 24. května 2007. Sborník příspěvků XXXVII. výroční (květnové) demografické konference České demografické společnosti, Olomouc 2007, s. 16-30.

Migrace na jihu Čech během 16.-18. století, Forum Statisticum Slovacum 3, 2007, s. 105-108.

Motivace migrací a mobility venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 17. až 18. století, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007, (= Opera historica 12), s. 255-290.

Demografický vývoj jižních Čech, Demografie 49, 2007, s. 254.

Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. - sedmdesátiletý, Demografie 49, 2007, s. 133-134.

Rural society in Bohemia - The estate of Chýnov and South Bohemia. The factors influencing property transfers in the seventeenth and eighteenth centurie, Historica. Historical Science in the Czech Republic - Series Nova 13, 2008, s. 75-107.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: PhDr. Josef Grulich Ph.D.
Telefon: 00420 387 774 830
E-mail: grulich@ff.jcu.cz
Webové stránky: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/grulich.php
Poznámky: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist