Josef Blüml

Popis subjektu

Publikační činnost:Monografie:

Radokovo Kaladý, Týn nad Vltavou 1996, 40 s. (spoluautorka D. Blümlová).

Matěj Kopecký 1775-1847. Týn nad Vltavou, Městský úřad 1997, 30 s. (spoluautorka D. Blümlová).

Profesora Augusta Sedláčka listy důvěrné, Mladá Vožice 1998, 46 + 20 stran.

Jihočeši v české historické vědě, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2000, 160 s. (spoluautor D. Blümlová, B. Jiroušek)

Emanuel Chalupný, Vzpomínky na Augusta Sedláčka, Městský úřad Mladá Vožice, Mladá Vožice 1999, 47 s.Kvalifikační práce:

Historik Josef Šusta (Portrét osobnosti), habilitační práce, České Budějovice 2001.Edice:

České Budějovice v paměti Josefa Šusty, Pelhřimov 2004, 145 s. (spolueditorka D. Blümlová).Uspořádání vědeckých sborníků:

Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005 (spolueditoři B. Jiroušek a D. Blümlová).Kapitoly v knize:

Slovenské dějiny a Maketa, in: Ivo Pospíšil (ed.), Slovensko mimo Slovensko / Slovensko mimo Slovenska, Brno 2008, s. 13-18 (spoluautor Bohumil Jiroušek).

Obraz moderního světa v díle Julesa Verna, in: Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem, České Budějovice 2008, s. 253-277.Vědecké studie:

August Sedláček a české dějepisectví. August Sedláček (Sborník k 150. výročí narození), Praha 1994, s. 1-6.

Smrt Josefa Šusty přede padesáti lety, Jihočeský sborník historický 64, 1995, s. 168-175.

Dvojí hlas z "probuzených" Čech (Pokus o netradiční interpretaci kantorského deníku a biografie), Opera historica 4, 1995, s. 223-236 (spoluautorka Dagmar Blümlová).

Místní jména v katastru obce Koloděje nad Lužnicí, Výběr (Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech) 32, 1995, s. 236-245.

Studia Čeňka Zíbrta na filozofické fakultě české univerzity v Praze, Výběr 33, 1996, s. 191-200, 268-278.

Věnceslav Metelka - Matěj Balcar (Pokus o literární interpretaci), Z Českého ráje a Podkrkonoší 9, 1996, s. 43-56 (spoluautorka D. Blümlová).

Studijní pobyt Čeňka Zíbrta na německých univerzitách v Mnichově a Berlíně, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 1997, s. 21-28.

Studijní cesta Čeňka Zíbrta do Polska a Ruska, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 1997, s. 112-117.

Neklidné osudy památníku Matěje Kopeckého. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 1997, s. 212-213. (spoluautorka D. Blümlová)

Šustovy Dějiny lidstva, in: Věda v českých zemích za druhé světové války. Práce z dějin Akademie věd, seria C, fasciculus 3, Praha 1998, s. 271-278.

Historik Josef Šusta v době okupace, in: Výběr (Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech), 35, 1998, č. 1, s. 17-29.

Osobnost historika v pojetí Františka Kutnara, in: Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti, Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 4, Semily 1998, s. 192-195.

"Krěstnyj puť" čechov za Nobelevskoj premijej po litěrature, Slavjanověděnie 35, 1999, č. 3, s. 112-119. (Spoluautor D. Blümlová)

Šustovy vzpomínky. In: Věda v Československu v letech 1945-1953, Karolinum, Praha 1999, s. 401-405.

Žena jako inspirace historika Josefa Šusty. In: Sex a tabu v české kultuře 19. století, Academia, Praha 1999, s. 129-134.

Kulturní historik Zikmund Winter. In: Zikmund Winter mezi historií a uměním, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Rakovník 1999, s. 51-59.

Koloděje nad Lužnicí 1945-1948 (Studie k zemědělské tématice). In: Zemědělství na rozcestí 1945-1948, Studie Slováckého muzea 3, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Uherské Hradiště 1998, s. 175-178.

Pomník padlým vojínům v první světové válce v Kolodějích nad Lužnicí. In: Česká společnost a první světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999, s. 84-89.

Čeněk Zíbrt a dary české země. In: Průvodce po budějovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie, Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999, s. 90-103. (Spoluautor D. Blümlová)

Koloděje nad Lužnicí na cestě k socializaci vesnice, Výběr (Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech) 35, 1998, č. 3, s. 196-200.

Čepovy eseje z pohledu historika, in: Věda v Československu v letech 1953-1963, Práce z dějin vědy 1, Archiv Akademie věd ČR, Praha 2000, s. 357-366.

Kalistovy Cesty historikovy (Malé zamyšlení nad knihou), in: Zdeněk Kalista a kulturní historie. Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 6, Státní okresní archiv Semily, 2000, s. 141-145.

Venkovské inspirace Josefa Pekaře, in: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století, Studie Slováckého muzea, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště 2000, s. 153-157.

Básník Jan Čarek - voják první světové války, in: J. Petráš (ed.), Osobnosti a první světová válka, České Budějovice 2001, s. 5-8.

Historik Josef Šusta o agrární tematice, in: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, s. 353-359.

Koloděje nad Lužnicí 1914-1918 ve světle školní kroniky, in: J. Petráš (ed.), Regiony a první světová válka, České Budějovice 2001, s. 5-10.

Kulturněhistorický obraz Čech v epigramech Františka Ladislava Čelakovského a Karla Havlíčka, in: Růže stolistá. F. L. Čelakovský 1799-1999, Strakonice 1999, s. 41-43.

Kulturní historie v pojetí Čeňka Zíbrta, in: 10 let kulturní historie v Českých Budějovicích, Pelhřimov 2001, s. 29-50.

Židovská komunita v Kolodějích nad Lužnicí, in: Jan Podlešák (ed.), Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách, České Budějovice 2002, s. 32-35.

Jan Patočka v českých dějinách, in: Blanka Zilynská - Petr Svobodný (edd.), Česká věda a Pražské jaro (1963-1970), Praha 2001, s. 313-318.

Das erste Buch von Sedláček, in: A. Salzman (ed.), August Sedláček, Minulost města Mladé Vožice v Táborsku, Mladá Vožice 2003, s. 8-10.

František Ladislav Rieger v českém dějepisectví, in: I. Navrátil (ed.), F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století, Semily 2003 (= Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 8), s. 33-45 (spoluator B. Jiroušek).

František Palacký jako historik a filozof dějin, in: M. Lenderová - Z. Bezecný - J. Kubeš (edd.), Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka, České Budějovice 2003, s. 137-146.

Kulturní historik Čeněk Zíbrt, Národopisný věstník 19 (61), 2002, s. 5-17.

Osobnost historika Josefa Šusty, Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 81-94.

Sedláčkova první knížka, in: A. Salzman (ed.), August Sedláček, Minulost města Mladé Vožice v Táborsku, Mladá Vožice 2003, s. 5-7.

Zíbrtovy přednášky o kulturních dějinách na pražské univerzitě, in: D. Blümlová (ed.), Čeněk Zíbrt a kulturní historie, České Budějovice 2003 (= Historia culturae II, Studia 1), s. 62-89.

Život Čeňka Zíbrta, in: D. Blümlová (ed.), Čeněk Zíbrt a kulturní historie, České Budějovice 2003 (= Historia culturae II, Studia 1), s. 9-40 (spoluautorka D. Blümlová).

Komenského dílo a Masarykova filozofie českých dějin, Slavica Viterbensia 1, 2004, s. 9-17.

Poselství Jana Čepa o člověku v dějinách, in: Dagmar Blümlová (ed.), Aloys Skoumal (1904-1988) v průsečíku cest české kultury 20. století, České Budějovice 2004 (= Historia culturae 3, Studia 2), s. 119-129.

T. G. Masaryk a počátky české pozitivistické historiografie (80. léta 19. století), in: Dagmar Blümlová - Bohumil Jiroušek (edd.), Čas pádu Rukopisů. Studie a materiály, České Budějovice 2004 (= Historia culturae 4, Studia 3), s. 20-35.

Vzpomínky Josefa Šusty, in: Dagmar a Josef Blümlovi (edd.), České Budějovice v paměti Josefa Šusty, Pelhřimov 2004, s. 5-7.

Historik Václav Chaloupecký a Slovensko, in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka (edd.), Aktuální slovakistika, Brno 2004, s. 5-15 (spoluator B. Jiroušek).

Národopisná výstavka okresu vodňanského v režii českých spisovatelů, in: Dagmar Blümlová - Jitka Rauchová (edd.), Čas výstavního ruchu. Studie a materiály, České Budějovice 2005, s. 121-128 (spoluautorka D. Blümlová).

Jaroslav Goll a počátky české kulturní historie, in: Bohumil Jiroušek - Josef Blüml - Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 121-128.

"Zrcadlo přírodě a světu nastavené" v paměti tvůrců moderní české kultury (příspěvek k poznání vlivu divadla v Čechách druhé poloviny 19. století), in: J. Vyčichlo - J. Viktora (edd.), Jeden jazyk naše heslo buď III: divadlo národního obrození a jeho souvislosti, Plzeň 2005, s. 185-191 (spoluautor D. Blümlová).

Venkovské inspirace v díle Jana Čarka, in: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví, Semily 2005 (= Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 10), s. 135-140.

Osudy historika Josefa Šusty ve dvou světových válkách, in: Jiří Petráš (ed.), Jedna generace - dvě války, České Budějovice 2006, s. 54-56.

České dějiny na stránkách slovenského historického časopisu (1993-2006), in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka - Anna Zelenková (edd.), Třináct let po/ Trinásť rokov po, Brno 2006, s. 23-31 (spoluautorka Dagmar Blümlová).

Itálie očima českého dějepisce Josefa Šusty, in: Slavica Viterbiensia II, Roma 2007, s. 9-20.

Historik mezi umělci (Přátelství Josefa Šusty s Benešem Knüpferem a Janem Kotěrou), in: Dagmar Blümlová - Zuzana Gilarová a kol., Čas secese, České Budějovice 2007, s. 75-90.

Český romantismus jako objekt vědeckého zkoumání, in: Český romantismus - jiskření a záblesky, Plzeň 2007, s. 7-14. (spoluautorka D. Blümlová)

Historik Josef Šusta za 2. světové války, Sborník Národního muzea v Praze 62, Řada A - Historie, 2008, č. 1, s. 5-10.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: doc. PhDr. Josef Blüml CSc.
Telefon: +420 387 774 819
E-mail: historie@ff.jcu.cz
Webové stránky: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/bluml.php
Poznámky: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist