Jiří Dvořák

Popis subjektu

Publikační činnost:Monografie:

Historický atlas měst České republiky - svazek č. 3 (České Budějovice), Praha - České Budějovice 1996, spoluautor textu, 10 s.

Druhý odboj v názvech českobudějovických ulic, České Budějovice 2002.

Historický atlas měst České republiky. Svazek 11 - Český Krumlov, Praha 2002 (spoluautoři Václav Bůžek, Miroslav Novotný a Robert Šimůnek).

Druhý odboj v názvech ulic jihočeských měst, České Budějovice 2004, 21 s.

K historii schwarzenberských tuhových dolů v Černé v Pošumaví (Schwarzbach), České Budějovice 2007.Kvalifikační práce:

Vývoj hospodářství jihočeského regionu v meziválečné době 1918-1939 (Z pohledu Národohospodářského sboru jihočeského), Praha 2002 (disertační práce obhájená na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy).Autorský podíl na kolektivních dílech:

Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 80-87, 92, 141, 148, 148-149, 149, 210-212, 250-251, 304, 334, 394-395, 412-413, 416, 416-418, 418-419, 494, 544-546, 551, 564, 566-567.Kapitoly v knize

Provozně ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 177-181.

Zemědělská fakulta v letech 1989-2006, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 199-202.

Zdravotně sociální fakulta v letech 1991-2006, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 207-211.

Samostatné vysokoškolské ústavy, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 216-221 (spoluautor Bohumil Jiroušek).

Průmysl, in: Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život, Praha 2006, s. 739-741.

Silnice, in: Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život, Praha 2006, s. 749-752 (spoluautor Bohumil Landsman).

Autorství (případně spoluautorství) 16 hesel převážně z politických a kulturních dějin města České Budějovice v 19. a 20. století, in: Jiří Kopáček - Miroslav Novotný - Robert Sak -Milan Šilhan (edd.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 2006, cca 20 s.

Revoluční tradice jižních Čech Bohumíra Janouška jako projev normalizační ideologie, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 413-425.Vědecké studie:

Regionalistische Organisationen. Initiativen zur Entwicklung des böhmischen Südens, in: Kulturen an der Grenze. (edd. A. Komlosy - V. Bůžek - František Svátek), Wien 1995, s. 269-273.

Der volkswirtschaftliche Verband für Südböhmen und der südböhmischen Regionalismus im Verhältnis zur Zentralmacht in der Zwischenkriegszeit 1918-1939. Národohospodářský sbor jihočeský a jihočeský regionalismus, in: XXIII. mikulovské sympozium 1993, Brno 1995, s. 319-325.

K dějinám jihočeského regionalismu, Jihočeský sborník historický 64, 1995, s. 140-150.

K ovlivňování meziválečného jihočeského hospodářského vývoje elektrifikací. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek 131., řada společenských věd č. 13, Brno 1996, s. 63-70.

Jižní Čechy v období let 1945-1946 (Pohraničí, odsun Němců a příchod osídlenců). In: Česko-slovenská historická ročenka 1996, Brno 1996, s. 55-61,

K problematice výstavby letišť v Československu v druhé polovině třicátých let (V rámci Jihočeského dopravního plánu). In: Vojenská letiště v Čechách a na Moravě po roce 1918 (Sborník příspěvků proslovených na odborné konferenci pořádané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 6. a 7. června 1997), Jihočeské muzeum České Budějovice 1997, s. 8 - 18.

Lainsitz, Moldau, Sazawa und Wottawa - Die Bedeutung der Wasserkraft für die Elektrifizierung Südböhmens. In: H. Knittler-A. Komlosy (edd.), Die Lainsitz. Natur- und Kulturgeschichte einer Region, St. Pölten 1997, s. 131-142.

František Xaver Hodáč a Jan Stocký: dvě osobnosti Národohospodářského ústavu Vysoké školy speciálních nauk Českého vysokého učení technického v Praze, in: Sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1997 - Konference "Věda v českých zemích za druhé světové války"), Práce z dějin Akademie věd, Studia Historiae Academiae Scientiarum, Seria C, Fasciculus 3, Archiv Akademie věd České republiky, Praha 1998, s. 207-224.

K problematice finančního krytí Aeroklubů v ČSR - Jižní Čechy 1918-1938, in: Sportovní letectví v jihočeském regionu. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 12.-13. června 1998, s. 5-10, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 1998.

Význam mapové sbírky ve fondu NSJ pro historickou geografii jižních Čech v 1. polovině 20. století, in: Historická geografie 29, Miscellanea, Historický ústav AV ČR, Praha 1997, s. 83-101.

K některým aspektům problematiky národohospodářských sborů v meziválečném Československu], in: Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století. 6, Historický ústav AV ČR, Praha 1998, s. 143-156.

K problematice výstavby železnice Týn nad Vltavou-Bechyně, in: Sto let po kolejích z Číčenic do Týna nad Vltavou 1898-1998, Sborník k oslavám 100. výročí zahájení provozu na železniční trati Číčenice-Týn nad Vltavou, Vydal MěÚ Týn nad Vltavou-odbor kultury, Městské muzeum Týn nad Vltavou 1998, s. 4-5.

K činnosti kanceláře Národohospodářského sboru jihočeského a jejího generálního tajemníka Jana Stockého, JSH 66-67, 1997-1998, s. 77-94.

Emanuel Chalupný a Národohospodářský sbor jihočeský. In: Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor, Filozofický ústav AV ČR, Praha 1999, s. 233-240.

Nad Jihočeským dopravním plánem Národohospodářského sboru jihočeského - Praha po roce 1935. In: Historická geografie 30, Praha 1999, s. 23-40.

Jan Stocký a Vysoká škola speciálních nauk Českého vysokého učení technického Praha v letech 1945-1949. In: Věda v Československu v letech 1945-1953, Karolinum, Praha 1999, s. 87-96.

K problematice národnostních menšin na území jihočeského regionu po roce 1989. In: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století, Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy v Praze, Praha 1998, s. 242-248.

K hospodářskému regionalismu v meziválečné ČSR. In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě 1-2, Historický ústav AV ČR, Praha 1999, s. 354-358.

Zemědělci a zemědělství v jihočeském pohraničí 1945-1948. In: Zemědělství na rozcestí 1945-1948, Studie Slováckého muzea 3, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Uherské Hradiště 1998, s. 168-172.

Československá brannost a jihočeský region v osudovém roce 1938. In: Sborník Vojenské akademie v Brně, Řada C-D, Vojenská akademie Brno, Brno 1999, s. 105-118.

K méně známým aspektům české účasti v první světové válce (Česká účast na černohorském úseku balkánského válčiště z hlediska memoárů jednoho účastníka - Františka Kryštofa). In: Česká společnost a první světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999, s. 22-28.

K 80. výročí vzniku Československé republiky aneb 28. říjen 1918 v Českých Budějovicích. In: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 35, 1998, č. 4. s. 241-245.

Českobudějovické hotely a čepování piva v době meziválečné. In: Průvodce po budějovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie. Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999, s. 134-139.

Die Juden in Südböhmen in den Jahren 1918-1945, in: Juden in Sudetenland, Ackermann-Gemeinde, Praha 2000, s. 183-203.

Židé v jižních Čechách v letech 1918-1945, in: Židé v Sudetech, Ackermann-Gemeinde, Praha 2000, s. 166-182.

Jan Stocký - agrárnický zemědělský odborník, in: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století, Studie Slováckého muzea, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště 2000, s. 193-200.

Národohospodářský ústav Vysoké školy speciálních nauk ČVUT a výchova technické inteligence v meziválečné ČSR, in: Rozpravy Národního technického muzea v Praze 157, Dějiny vědy a techniky 5, Národní technické muzeum, Praha 2000, s. 49-55.

Vznik druhé vysoké školy v Českých Budějovicích (Provozně ekonomická fakulta VŠZ Praha), in: Věda v Československu v letech 1953-1963, Práce z dějin vědy 1, Archiv Akademie věd ČR, Praha 2000, s. 95-101.

Byl Hospodářský obzor jihočeský nepolitický tisk?, in: P. Marek (ed.), Tisk a politické strany. Sborník referátů připravených pro nerealizovanou konferenci "Tisk, jeho místo a role v dějinách a současnosti politických stran na území českých zemí a Československa, Olomouc 2001, s. 102-111.

Formování multikulturní společnosti v podmínkách jihočeského regionu ve 20. století (Se zaměřením na první polovinu století), in: O. Šrajerová (ed.), Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a zemích střední Evropy, Praha 2000, s. 199-209.

Jihočeský dopravní plán NSJ-Praha, podíl studentů ČVUT na jeho tvorbě a OŽK České Budějovice, Dějiny vědy a techniky 8. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 2001, č. 170), s. 25-30.

K podílu agrárního hnutí, agrární strany a jejích představitelů na vzniku a činnosti národohospodářských sborů v meziválečném Československu, in: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, s. 259-266.

Těžba a zpracování jihočeské tuhy v letech první světové války, in: J. Petráš (ed.), Regiony a první světová válka, České Budějovice 2001, s. 52-58.

Těžba tuhy ve Schwarzenberských grafitových dolech v Černé v Pošumaví - Schwarzbachu v první polovině 20. století, in: J. Harna - P. Prokš (ed.), Studie k moderním dějinám (Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny), Praha 2001, s. 279-289.

Velká válka na Balkáně očima Františka Kryštofa, in: J. Petráš (ed.), Osobnosti a první světová válka, České Budějovice 2001, s. 40-47.

Z fondu Schwarzenberská báňská správa Černá v Pošumaví (1835) - 1906 - 1945 ve Státním oblastním archivu Třeboň, pobočka Český Krumlov, Historická geografie 31, 2001, s. 47-65.

Dálková sít Československé republiky konkretizovaná československou jižní automobilovou dráhou v návrhu píseckého regionalisty ing. Ivo Beneše, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 175, Dějiny vědy a techniky 9, 2002, s. 23-30.

Družstevní hnutí v regionu jihozápadních Čech v době meziválečné (zemědělské družstevnictví v oblasti NSJ), in: B. Rašticová (ed.), Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století, Uherské Hradiště 2002, s. 135-148.

K některým aspektům problematiky židovské komunity v jihozápadních Čechách v meziválečném hospodářství regionu (1918-1939), in: Jan Podlešák (ed.), Naše dny se naplnily. Z historie židů v jižních Čechách, České Budějovice 2002, s. 71-84.

O strastiplné cestě některých československých legionářů (Z Dobrudže přes Soluň do Francie 1917-1918), in: Československé legie a první světová válka, České Budějovice 2002, s. 61-68.

Otázka tradice ve vztahu k posádkovému městu a vojenské posádce (Na příkladu statutárního a také posádkového města Českých Budějovic), in: Vojenství XXI. století - Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané na Vojenské akademii v Brně 17. října 2001, Brno 2002, s. 244-253.

Provozně-ekonomická fakulta VŠZ Praha v Českých Budějovicích v letech 1963-1970, in: Blanka Zilynská - Petr Svobodný (edd.), Česká věda a Pražské jaro (1963-1970), Praha 2001, s. 75-85.

Jak jsem se v rodině dovídal o první světové válce, in: J. Petráš (ed.), Armáda, společnost a první světová válka, České Budějovice 2002, s. 114-125.

Jižní Čechy jako region, Historická geografie 32, 2003, s. 135-181.

K některým aspektům česko-německého soužití v meziválečné ČSR z pohledu Národohospodářského sboru jihočeského - Praha, in: Soužití dvou národů v srdci Evropy, České Budějovice 2003, s. 37-58.

Pokus o komparaci českých tuhových dolů se světem (Od počátků těžby až do roku 1960), Dějiny vědy a techniky 11, Rozpravy Národního technického muzea 182, 2003, s. 47-59.

Provozně-ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské Praha v Českých Budějovicích v letech 1970-1975, in: A. Kostlán - M. Devátá (edd.), Věda v Československu v období normalizace (1970-1975), Praha 2002 (= Práce z dějin vědy 4), s. 97-108.

Střední vrstvy z regionu jihozápadních Čech a Národohospodářský sbor jihočeský (1925-1941), Studie k sociálním dějinám 10, 2002, s. 34-44.

Jihočeská grafitová těžařstva v regionální paměti české krajiny (Návrh na propojení památek těžby a zpracování grafitu), in: Sborník příspěvků z kolokvia Ostrava 2004, Ostrava 2004, s. 57-65.

Úprava grafitu v 18.-20. století (v českých zemích ve světle dochovaných archivních materiálů a literatury), Dějiny vědy a techniky 12. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 189, Praha 2004, s. 67-85.

Zemědělské školství v oblasti působnosti Národohospodářského sboru jihočeského (aneb od dobývání tuhy rolníky až do konce doby meziválečné), in: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela, Uherské Hradiště 2004 (= Studie Slováckého muzea 9), s. 169-189.

Z historické geografie jihočeského vodního hospodářství do roku 1938 (S plánem na výstavbu tzv. Šumavského jezera - přehrady u Kienbergu/Loučovic z roku 1892), Historická geografie 33, Praha 2005, s. 119-156.

Regionalisté Josef a Jan Stocký a jejich vztah k ruralismu, in: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví, Semily 2005 (= Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 10), s. 248-261.

Některé dochované technické památky spojené s dopravou tuhy v krajině jižních Čech (v průběhu 18.-20. století), Dějiny vědy a techniky 13, Rozpravy Národního technického muzea 193, Praha 2005, s. 99-110.

Co přinesl "čas výstavní" pro řešení tzv. "jihočeské otázky", in: Dagmar Blümlová - Jitka Rauchová (edd.), Čas výstavního ruchu. Studie a materiály, České Budějovice 2005, s. 129-143.

K rodinnému zázemí Jaroslava Golla (Vzpomínky Ády Hodáčové), in: Bohumil Jiroušek - Josef Blüml - Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 593-634.

K problematice odsunu Němců ve světle literatury (čísel a statistik), in: Záboj Čampula - Jiří Dvořák (edd.), K některým událostem na sklonku druhé světové války 1944-1945 na území dnešního Jihočeského kraje (včetně "Pochodů smrti v roce 1945"), České Budějovice 2005, s. 35-41.

"Počátek velkého díla" - Z dějin československého regionalismu, Moderní dějiny 13, 2005, s. 181-233.

Těžba jihočeské tuhy v hospodářských a sociálních dějinách 20. století (včetně využití v dějinách regionu), in: Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách, Ústí nad Labem 2006, s. 141-166.

Po stopách ztracené technické památky - úzkokolejná železnice Černá v Pošumaví - Fleißheim, Dějiny vědy a techniky 14, Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 2006, č. 200, s. 33-46.

Agrární problematika v životě a díle regionalisty Jana Stockého (1897-1959), in: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století, Uherské Hradiště 2006 (= Studie Slováckého muzea 11), s. 243-251.

Jan Stocký v zázemí obou válek, in: Jiří Petráš (ed.), Jedna generace - dvě války, České Budějovice 2006, s. 80-103.

Využití některých technických památek na Šumavě při výuce regionálních dějin v dějepisném vyučování, in: Martin Veselý - Michaela Hrubá (edd.), Regionální dějiny v dějepisném vyučování, Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 23.-24. 11. 2005 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2006, s. 103-110.

Historická důlní díla tuhového hornictví jižních Čech - dědičné štoly, in: Dějiny vědy a techniky 15. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 2007, č. 203, s. 101-117.

K problematice dvouletého hospodářského plánu obnovy a února 1948 v jihočeském regionu (Z pohledu archivních materiálů hospodářských a sociálních dějin), in: Společná hranice. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 15. března 2007, České Budějovice 2007, s. 23-31.

K projektu nerealizované přehrady na Vltavě u Želnavy, Historická geografie 34, Praha 2007, s. 163-191, 448-449.

K problematice podnikatelských elit v českých zemích v oblasti těžby, zpracování a prodeje tuhy (grafitu) 19. století a v první polovině 20. století (stav a perspektivy), in: Jiří Štaif (ed.), Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 325-335.

K pokusu Národohospodářského sboru jihočeského - Praha o záchranu jihočeských tuhových těžařstev ve 30. letech 20. století, in: František Stellner (ed.), Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozením prof. Ing. Václava Průchy, CSc., Acta Oeconomica Pragensia 15, Praha 2007, s. 101-111.

Oč usilovala agrární strana a její představitelé ve struktuře národohospodářských sborů v meziválečném Československu (po vzoru Národohospodářského sboru jihočeského - Praha) v letech 1925-1938, in: Blanka Rašticová (ed.), Studie Slováckého muzea 13, Uherské Hradiště 2008, s. 147-156.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: PhDr.a PaeDr Jiří Dvořák Ph.D.
Mobil: +420 387 774 825
E-mail: dvorak@ff.jcu.cz
Webové stránky: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/dvorak.php

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist