Ivo Cerman

Popis subjektu

Publikační činnost:Monografie:

Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008.Kvalifikační práce:

Vzestup rodu Chotků. Životní styl úřednické šlechty v 18. století, disertace FFUK 2006
Školitel prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

Habsburgischer Adel und Aufklärung. Bildungsverhalten des Wiener Hofadels im 18. Jahrhundert, Phil. Diss., Eberhard-Karls Universität zu Tübingen 2006.
Školitel: Prof. Dr. Phil. Anton Schindling


Publikace:

Autorský podíl na kolektivních dílech

Panovník, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 46-68.

Gelasius Dobner a česká šlechta. Proměny šlechtické genealogie ve věku osvícenství in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 88-110.

Familiant Laws, in: Gershon David HundertT (ed.): The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Vol. I. New Haven : Yale University Press, 2008, s. 493-494.

Josef II., in: Marie Ryantová - Petr Vorel (edd.), Čeští králové, Praha-Litomyšl 2008, s. 487-498.Uspořádání sborníků

Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen, München 2006 (spolueditor Luboš Velek).Vědecké studie

Anti-Jewish Superstitions and the Expulsion of the Jews from Vienna in 1670, Judaica Bohemiae 36, 2000 [vyšlo 2001], s. 5-33.

Pojmy ‚frakce', ‚strana' a ‚kabala' v komunikativní praxi dvořanů Leopolda I., Český časopis historický 100, 2002, s. 33-54.

Raimundo Montecuccoli a 'válečná strana' na dvoře Leopolda I., Historie a vojenství 51, 2002, s. 568-603.

Maria Theresia in the Mirror of Contemporary Mock Jewish Chronicles, Judaica Bohemiae 38, 2002 [vyšlo 2003], s. 5-47.

Od klienta k občanovi? Kritika ‚kabal' a změna sociální imaginace tereziánských dvořanů, in: Václav BŮŽEK - Pavel KRÁL (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 101-120.

Stavovský turnaj v Praze roku 1791. Epilog k nenapsaným dějinám, Kuděj 5 (2003), s. 25-32.

Vzdělání a socializace kancléře Rudolfa Chotka, Český časopis historický 101, 2003, č. 4, s. 818-853.

"Kabal", "Parthey", Faction" am Hofe Kaiser Leopolds I., in: Werner PARAVICINI - Jan HIRSCHBIEGEL (edd.), Der Fall des Günstlings. Hofparteien in Europa vom 13. bis zum 17. Jahrhundert, Ostfildern 2004, s. 235-247.

Zrození osvícenského kavalíra. Vzdělání a cestování Jana Karla z Dietrichsteina, Časopis Národního Muzea, řada historická 172, 2004, s. 157-190.

Bildungsziele - Reiseziele. Die Kavalierstour im 18. Jahrhundert, in: Martin SCHEUTZ - Wolfgang SCHMALE - Dana ŠTEFANOVÁ (edd.), Orte des Wissens. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des Achtzehnten Jahrhunderts 18/19, Bochum 2004, s. 49-78.

Aufgeklärtes Ständetum? Die Verfassungsdiskussion in Böhmen 1790-1791. In: Roland Gehrke (edd.), Aufbrüche in die Moderne. Frühparlamentarismus zwischen altständischer Ordnung und monarchischem Konstitutionalismus. Köln: Böhlau Verlag 2005, s. 179-204.

Habsburgischer Adel und das Theresianum: Wissensvermittlung, Sozialisation und Berufswege, in: Ivo CERMAN - Luboš VELEK (edd.), Adelige Ausbildung, München 2006, s. 143-168.

Tereziánská legenda, in: Václav BŮŽEK - Pavel KRÁL (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 149-166.

Empfindsame Briefe, in: Václav BŮŽEK - Pavel KRÁL (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 283-301.

Cesty za osvícením. Úloha cestování v osvícenské antropologii, in: Jiří KUBEŠ (ed.), Šlechtic na cestách v 16.-18. století, Pardubice 2007, s. 221-233.

Opposition, oder Kooperation? Der Staat und die Stände in Böhmen 1749-1789, in: Gerhard AMMERER - William GODSEY - Martin SCHEUTZ (edd.), Bündnispartner und Konkurrenten der Landesfürsten? Die Stände in der Habsburgermonarchie (= Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 49), Wien 2007, s. 374-393.

Panovník, in: Václav BŮŽEK - Pavel KRÁL (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 54-78.

Gelasius Dobner a česká šlechta. Proměny šlechtické genealogie ve věku osvícenství, in Václav BŮŽEK - Pavel KRÁL (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 88-110.

Pouť do Pompejí. Marie Josefina z Windischgrätzu v Itálii 1774-1776, in: Václav BŮŽEK - Jaroslav DIBELKA (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 113-133.

Jan Rudolf Chotek v čele České společnosti nauk (1804 - 1824), in: Jiří MIKULEC - Miloslav POLÍVKA (edd.), Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, I-II, s. 635-638.

La noblesse de Bohême et la "coterie holbachique", Lettre clandestine 16, 2008, s. 283-292.

Název a ideové poselství chrámu zahrad a venkova ve Veltrusích, Zprávy památkové péče 68, 2008, č. 1, s. 68-69.

Svět české šlechtologie. Když Petr Maťa odpovídá…, Časopis Matice moravské 127, 2008, s. 161-186.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: PhDr. Ivo Cerman Ph.D.
Telefon: +420 387 774 834
E-mail: cerman@ff.jcu.cz
Poznámky: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura
  • Teoretik/kritik | Výtvarné umění

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist