Dagmar Blümlová

Popis subjektu

Monografie:

Úsměvy Otto Rödla. Týn nad Vltavou 1993, 26 s.

Radokovo Kaladý, Týn nad Vltavou 1996, 40 s. (spoluautor J. Blüml).

Matěj Kopecký 1775-1847. Týn nad Vltavou, Městský úřad 1997, 30 s. (spoluautor J. Blüml).

Jihočeši v české historické vědě, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2000, 160 s. (spoluautor J. Blüml, B. Jiroušek)

Sto tváří z jihočeské kulturní historie, Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov 2000, 405 s.

Válečný zápisník Rudolfa Hrubce 15. 3. 1939 - 21. 3. 1941, Pelhřimov 2001.

Stanislava Součková. Život operní pěvkyně, Pelhřimov 2001.

10 let kulturní historie v Českých Budějovicích, Pelhřimov 2001.

Ambrožovy budějovické pověsti a povídky, Pelhřimov 2003.

České Budějovice v paměti Ladislava Mikeše Pařízka, Pelhřimov 2005 (spolueditorka Z. Gilarová).

Teskný historik Ladislav Hofman, České Budějovice 2005.

Aloys Skoumal. Ironik v české pasti, Historia culturae VII, Biographia 2, České Budějovice 2005.

Rotariánské pohádky Václava Tilleho/Contes rotariens de Václav Tille, Pelhřimov 2007.Kvalifikační práce:

Ladislav Hofman a český fin de siecle, habilitační práce, 211 s.Edice:

České Budějovice v paměti Josefa Šusty, Pelhřimov 2004, 145 s. (spolueditor J. Blüml).

Malý Budiždán Aloyse Skoumala, Pelhřimov 2004, 89 s.Uspořádání vědeckých sborníků:

Čeněk Zíbrt a kulturní historie, České Budějovice 2003 (= Historia culturae II, Studia 1).

Aloys Skoumal (1904-1988) jako průsečík cest české kultury 20. století, České Budějovice 2004 (= Historia culturae 3, Studia 2), 151 s.

Čas pádu Rukopisů. Studie a materiály, České Budějovice 2004 (= Historia culturae 4, Studia 3), 313 s. (spolueditor B. Jiroušek).

Čas výstavního ruchu. Studie a materiály, České Budějovice 2005 (spolueditorka J. Rauchová).

Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005 (spolueditoři B. Jiroušek a J. Blüml).

Čas moderny, České Budějovice 2006 (= Studie a materiály), 442 s. (spolueditor Bohumil Jiroušek).Autorský podíl na kolektivních dílech

Čas secese, Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice 2007 (spoluautorka Z. Gilarová a kol.).Kapitoly v knize:

Sovětská diskuse o pojmu národ, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 81-92.

Intelektuálovo okouzlení rychlostí.(Václav Tille a moderní vynálezy), in: Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem, České Budějovice 2008, s. 247-252.

Cesty dvou džentlmenů vědy k jednomu cíli. Jiří Polívka a Václav Tille, in: Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I-II, Bratislava-Brno 2008, s. 43-54.

Slovensko z českého pohledu let 1891-1914, aneb O trojím (slovenském) lidu řeč, in: Slovensko mimo Slovensko/Slovensko mimo Slovenska, Brněnské texty k slovakistice X, Brno 2008, s. 19-30.

Bílá místa interdisciplinárních přesahů humanitních věd jako slavistická příležitost? Několik poznámek k integrující roli slavistiky, in: Slavistika dnes, Brno 2008, s. 15-22.Vědecké studie:

Alfréd Radok, Výběr - Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 31, 1994, s. 285-288.

Dvojí hlas z "probuzených" Čech (Pokus o netradiční interpretaci kantorského deníku a biografie), Opera historica 4, 1995, s. 223-236 (spoluautor Josef Blüml).

Věnceslav Metelka - Matěj Balcar (Pokus o literární interpretaci), Z Českého ráje a Podkrkonoší 9, 1996, s. 43-56 (spoluautor J. Blüml).

Šimákův vztah ke krásné literatuře, in: J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době, Z Českého ráje a Podkrkonoší (supplementum 2), 1996, s. 47-50.

"Novohradská idyla" zapomenutého historika Ladislava Hofmana, Výběr (Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech) 33, 1996, s. 312-317.

A magyar oktatás történetéböl a Károly Egyetemen, Bohemia 4, 1996, s. 33.

Univerzitní předchůdci Václava Černého, in: Václav Černý. Život a dílo, Praha 1996, s. 24-33.

Strasti serdca Ladislava Hofmana, in: Ná/prů/pozor na Rus. Proměny českého pohledu na Rusko, Tanvald 1996, s. 95-106.

Příběh "darovnictví" krkonošského učitele Josefa Horáka. Z Českého ráje a Podkrkonoší 10, s. 69-86.

Ladislav Hofman - historik, který vyvolán bude jménem. Tvar, 1997, č. 5, s. 13.

Zikmund Winter - tvůrce nového typu výpovědi o české historii (Spíš otázka než odpověď). Tvar, 1997, č. 11, s. 13.

Neklidné osudy památníku Matěje Kopeckého. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 1997, s. 212-213. (spoluautor J. Blüml)

Proměny úlohy jazyka v díle Františka Jílka Oberpfalcera a Pavla Eisnera, in: Věda v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference, Historický ústav AV ČR, Praha 1998, s. 225 - 232.

La Boheme du Sud et la France, in: Diplomatique, revue du Centre de Recherches Défense et Diplomatic dans le monde contemporain, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris 1998, s. 38-42.

"Krěstnyj puť" čechov za Nobelevskoj premijej po litěrature, Slavjanověděnije 35, 1999, č. 3, s. 112-119. (Spoluautor J. Blüml)

Erotika v denících Ladislava Hofmana. In: Sex a tabu v české kultuře 19. století. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 1999, s. 124-128.

Krajina v díle E. Chalupného – prostor pro rekonstrukci osobnosti tvůrce i syntézu jeho díla (Pokus o rehabilitaci knih Vltava a Vody). In: Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor, Filozofický ústav AV ČR, Praha 1999, s. 193-200.

Václav Tille, muž ve stínu F. X. Šaldy?, Tvar 4, 1999, s. 6-7.

In memoriam Hany Skoumalové, Literární noviny 10, 1999, č. 45, s. 7.

Zikmund Winter – tvůrce nového typu výpovědi o české historii. In: Zikmund Winter mezi historií a uměním. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 1999, s. 101-106.

Hořký osud Rudolfa Davida, vojáka, který chtěl být básníkem. In: Česká společnost a první světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999, s. 33-36.

Čeněk Zíbrt a dary české země. In: Průvodce po budějovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie, Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999, s. 89-102. (Spoluautor J. Blüml)

Rabelaisovy osudy v Čechách (K překladu Jihočeské Thelémy), in: J. Radimská (ed.), K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2000 (=Opera romanica 1), s. 367-378.

Cesty Františka Ladislava Čelakovského a Václava Čeňka Bendla k Alexandru Sergejeviči Puškinovi. Konfrontace dvou vstupů ruského básníka do českého vědomí, in: Růže stolistá. F. L. Čelakovský 1799-1999, Strakonice 1999, s. 128-132.

Alfréd Radok - ozvěna židovského Kaladý, in: Jan Podlešák (ed.), Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách, České Budějovice 2002, s. 153-159.

Ličnosť i obraz T. G. Masarika v tvorčestve Viktora Dyka, Slavjanověděnije 37, 2002, s. 53-61.

Primář Jan Příbrský (1902-1972) a jeho podíl na rozvoji jihočeského zdravotnictví, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 39, 2002, s. 153-166.

"...ale vojna je tak úžasná věc, že ztráví celého člověka" (Velká válka v životě a díle jazykovědce Františka Jílka Oberpfalcera), in: Armáda, společnost a první světová válka, České Budějovice 2003, s. 13-16.

Čeněk Zíbrt a Václav Tille u počátků Českého lidu, Národopisný věstník 19 (61), 2002, s. 108-114.

Jídelní lístek literatury české, in: J. Petráš (ed.), Dobrou chuť, České Budějovice 2003, s. 28-35.

Nikolaj Ivanovič Karějev a jeho pojetí dějin, in: D. Blümlová (ed.), Čeněk Zíbrt a kulturní historie, České Budějovice 2003 (= Historia culturae II, Studia 1), s. 253-271.

Příběh českobudějovického učitele Václava Ambrože, 1892-1979, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 39, 2002, s. 342-352.

Skoumalovy výchovné lekce české kultuře, in: M. Lenderová - Z. Bezecný - J. Kubeš (edd.), Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka, České Budějovice 2003, s. 205-218.

Stanislava Součková Samozřejmá, in: Stanislava Součková Samozřejmá, Praha 2003, s. 4-15.

Vpečatlěnija ot Pěrvoj mirovoj vojny v češskom istoriko-kuľturnom kontěkstě, in: Pěrvaja mirovaja vojna v litěrature i kulture zapadnych i južnych slavjan, Moskva 2003, s. 9-10.

Zbývá dodat, in: D. Blümlová (ed.), Ambrožovy budějovické pověsti a povídky, České Budějovice 2003, s. 112-123.

Život Čeňka Zíbrta, in: D. Blümlová (ed.), Čeněk Zíbrt a kulturní historie, České Budějovice 2003 (= Historia culturae II, Studia 1), s. 9-40 (spoluautor J. Blüml).

Aloys Skoumal (1904-1988) at the Intersection of Roads of the 20th Century Czech Culture, in: Dagmar Blümlová (ed.), Aloys Skoumal (1904-1988) v průsečíku cest české kultury 20. století, České Budějovice 2004 (= Historia culturae 3, Studia 2), s. 144-148.

Čas pádu Rukopisů, in: Dagmar Blümlová - Bohumil Jiroušek (edd.), Čas pádu Rukopisů. Studie a materiály, České Budějovice 2004 (= Historia culturae 4, Studia 3), s. 5-7.

"Jedovatý osten" literárních glos Aloyse Skoumala, in: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století, Rychnov nad Kněžnou 2004, s. 258-262.

Karl Kraus anglisty Aloyse Skoumala, in: Karl Kraus - jičínský rodák a světoobčan/In Jičín geboren, in der Welt zu Hause, Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 10, 2004, s. 336-343.

Komentář, in: Malý Budiždán Aloyse Skoumala, Pelhřimov 2004, s. 77-85.

Václav Tille - zrod pozitivistického skeptika, in: Dagmar Blümlová - Bohumil Jiroušek (edd.), Čas pádu Rukopisů. Studie a materiály, České Budějovice 2004 (= Historia culturae 4, Studia 3), s. 73-83.

Vztah k lidové slovesnosti jako zrcadlo duchovního vývoje české společnosti, Slavica Viterbensia 1, 2004, s. 19-38.

Život a názory blahorodého pana Aloyse Skoumala, in: Dagmar Blümlová (ed.), Aloys Skoumal (1904-1988) v průsečíku cest české kultury 20. století, České Budějovice 2004 (= Historia culturae 3, Studia 2), s. 7-23.

Pěrvaja mirovaja vojna v češskom istoriko-kulturnom kontěkstě, in: Pěrvaja mirovaja vojna v litěraturach i kulture zapadnych i južnych slavjan, Institut slavjanověděnija Rossijskoj akaděmiji nauk, Moskva 2004, s. 184-197.

Ohlédnutí za slovensko-českými souvislostmi evangelické tradice a hudební kultury, in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka (edd.), Aktuální slovakistika, Brno 2004, s. 17-24.

Národopisná výstavka okresu vodňanského v režii českých spisovatelů, in: Dagmar Blümlová - Jitka Rauchová (edd.), Čas výstavního ruchu. Studie a materiály, České Budějovice 2005, s. 121-128 (spoluautor J. Blüml).

Kritik a překladatel Aloys Skoumal - Rusticus, in: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví, Semily 2005 (= Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 10), s. 176-179.

Pár poznámek k "vyběrači kosů," aneb Ladislav Hofman, Viktor Dyk a TGM, in: Bohumil Jiroušek - Josef Blüml - Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 361-366.

"Nejkrásnější život" Ladislava Mikeše Pařízka začal v Českých Budějovicích, in: Dagmar Blümlová - Zuzana Gilarová (edd.), České Budějovice v paměti L. M. Pařízka, Pelhřimov 2005, s. 5-7.

"Zrcadlo přírodě a světu nastavené" v paměti tvůrců moderní české kultury (příspěvek k poznání vlivu divadla v Čechách druhé poloviny 19. století), in: J. Vyčichlo - J. Viktora (edd.), Jeden jazyk naše heslo buď III: divadlo národního obrození a jeho souvislosti, Plzeň 2005, s. 185-191 (spoluautor J. Blüml).

Anglistova lekce slavistiky jako inspirace a možnost perspektivy, in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka - Anna Zelenková (edd.), Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti), Brno 2005, s. 29-38.

Mezinárodní setkání historiků před první světovou válkou (zejména kongresy v Berlíně a Londýně), in: Bohumil Jiroušek (ed.), Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, České Budějovice 2006, s. 15-28.

Macharovo žertování, in: Dagmar Blümlová - Bohumil Jiroušek (edd.), Čas moderny, České Budějovice 2006 (= Studie a materiály), s. 380-385.

České dějiny na stránkách slovenského Historického časopisu (1993-2006), in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka - Anna Zelenková (edd.), Třináct let po/ Trinásť rokov po, Brno 2006, s. 23-31 (spoluator Josef Blüml).

"Přišli včas jak legendární vojska z dávných kronik" (Podíl umělecké reflexe května 1945 na formování české závislosti na Sovětském svazu), in: L´ombra della Russia sull´Europa centro-orientale, CESPoM 13, Viterbo 2007, s. 353-368.

Situazione dell´attivita di traduzione nella kultura boema del XIX e XX secolo, in: Slavica Viterbiensia II, Roma 2007, s. 21-41.

Artuš Scheiner a Václav Tille (Ilustrátor, vypravěč a pohádka doby secese), in: in: Dagmar Blümlová - Zuzana Gilarová a kol., Čas secese, České Budějovice 2007, s. 206-222.

Český romantismus jako objekt vědeckého zkoumání, in: Český romantismus - jiskření a záblesky, Plzeň 2007, s. 7-14. (spoluautor J. Blüml)

Václav Tille a mýtus "prastarého lidového podání", in: 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Moderní dějiny, Supplementum 1, Praha 2008, s. 312-319.

Historik Jan Muk v protektorátním Jindřichově Hradci, Sborník Národního muzea v Praze 62, Řada A - Historie, 2008, č. 1, s. 11-14.

/zdroj: www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/blumlova.php/

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: doc. Dagmar Blümlová CSc.
Telefon: 00420 387 774 820
E-mail: blumlova@ff.jcu.cz
Webové stránky: www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/blumlova.php
Poznámky: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Výtvarné umění

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist